Pobierz artykuł

Uproszczona Wycena Przedsiębiorstwa

Wartość firmy - rodzaje wyceny

Zgodnie z “Ogólnymi zasadami wyceny przedsiębiorstw” określonymi przez Standard Wyceny, uproszczona wycena przedsiębiorstwa to taka, która pomija lub upraszcza niektóre procedury wymagane w pełnej wycenie.

Uproszczona wycena przedsiębiorstwa – standard oszacowania wartości

Zgodnie ze standardem wyceny (Patrz punkt 3.3 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”), „uproszczona wycena przedsiębiorstwa charakteryzuje się następującymi właściwościami:

  • Jej wynik może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości.
  • Opiera się na ograniczonym zakresie informacji.
  • Podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury.
  • Wycena oparta jest na podejściach uznanych przez wyceniającego za najbardziej właściwe.”

Ponadto, zgodnie z punktem 3.5 przywołanych standardów, raport z uproszczonej wyceny przedsiębiorstwa, podobnie jak z pełnej wyceny przedsiębiorstwa, sporządza się w formie pisemnej. Inne charakterystyki posiada kalkulacja wartości przedsiębiorstwa.

Metody wyceny podmiotów gospodarczych | wycena firmy | wycena spółki

Uproszczona wycena firmy to wycena charakteryzująca się zwykle dużą wiarygodnością (porównywalną z wyceną pełną). W odróżnieniu jednak od wyceny pełnej następuje w niej pominięcie pewnych (mniej istotnych) procedur czy metod.

W ten sposób oszacowana wartość przedsiębiorstwa jak zostało wspomniane na początku niniejszego akapitu, przeprowadzona we właściwy sposób nie powinna odbiegać zasadniczo od określenia wartości przedsiębiorstwa w sposób pełny. To jak wygląda proces wyceny zostało przedstawione w artykule Wycena przedsiębiorstwa krok po kroku.

Porozmawiajmy o Wycenie Przedsiębiorstwa
Umów się na bezpłatną konsultację!

Metody wyceny przedsiębiorstwa, które można wykorzystać do wyceny uproszczonej

Metody majątkowe

Najczęściej wykorzystywana metoda majątkowa to metoda skorygowanych aktywów netto (SAN).  Polega ona na określeniu wartości firmy poprzez sumowanie wartości rynkowej jej aktywów po odjęciu zobowiązań. W ramach tej metody, poszczególne składniki majątku firmy, takie jak nieruchomości, maszyny, zapasy i inne zasoby, są wyceniane na podstawie ich aktualnej wartości rynkowej. Następnie od tej sumy odejmuje się wartość wszystkich zobowiązań firmy. Metoda SAN jest szczególnie użyteczna w przypadku firm posiadających znaczne aktywa materialne i jest stosowana, gdy inne metody wyceny, na przykład oparte na przyszłych dochodach, są mniej adekwatne.

Metody dochodowe

Wycena firmy metodą dochodową (DCF, Discounted Cash Flow) polega na oszacowaniu wartości firmy poprzez zdyskontowanie prognozowanych przyszłych przepływów pieniężnych do ich wartości bieżącej. Proces ten obejmuje przewidywanie wolnych przepływów pieniężnych, jakie firma będzie generować w przyszłości, a następnie dyskontowanie ich przy użyciu odpowiedniej stopy dyskontowej, która odzwierciedla ryzyko i koszt kapitału. Wynik daje szacunkową wartość firmy na podstawie jej zdolności do generowania przyszłych dochodów. Metoda DCF jest szeroko stosowana ze względu na swoją elastyczność i szczegółowość analizy finansowej.

Metody porównawcze

Metoda porównawcza wyceny polega na określeniu wartości firmy poprzez porównanie jej z podobnymi przedsiębiorstwami, które są już notowane na rynku lub zostały niedawno sprzedane. W ramach tej metody analizuje się wskaźniki finansowe takich jak wskaźnik cena do zysku (P/E), wskaźnik cena do wartości księgowej (P/BV), czy wskaźnik EV/EBITDA, a następnie stosuje się te wskaźniki do ocenianej firmy. Poprzez zestawienie tych wskaźników z odpowiednimi wartościami dla porównywalnych firm, można oszacować wartość wycenianego przedsiębiorstwa. Metoda ta jest popularna ze względu na swoją prostotę i możliwość szybkiego porównania z rynkiem, jednak jej dokładność zależy od znalezienia odpowiednich i dobrze dopasowanych spółek porównywalnych.

W ramach procedury przeprowadzania uproszczonej wyceny:

  • pozyskuje się i poddaje analizie istotne, dostępne informacje jednakże o ograniczonym zakresie (a ponadto wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury),
  • stosuje się jedynie podejścia uznane za najbardziej właściwe.
Porozmawiajmy o Wycenie Przedsiębiorstwa
Umów się na bezpłatną konsultację!

Raport z wyceny jest efektem końcowym etapem wyceny i zawiera szacunkową wartość przedsiębiorstwa oraz założenia, informacje wpływające na wartość oraz zastosowane uproszczenia. Uproszczona wycena pozwala na uzyskanie wiarygodnej wartości przy ograniczeniu czasu i kosztów. Wadą takiej wyceny jest jednak ryzyko pominięcia istotnych informacji lub podejść, co może wpłynąć na otrzymaną wartość.

Autor: Mateusz Laska

  • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw
  • Doradca Inwestycyjny nr 570
  • Makler Papierów Wartościowych nr 2931

Od 2014 Makler Papierów Wartościowych o licencji nr 2931, od 2016 Doradca Inwestycyjny o licencji nr 570.
Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, modelowaniu finansowym, badaniu due diligence, analizie funduszy inwestycyjnych, emitentów akcji i obligacji, ze szczególnym naciskiem na sektor deweloperski/budowlany oraz branżę pożyczkową/windykacyjną.

W dotychczasowej karierze zawodowej odpowiedzialny za badanie zdolności kredytowej emitentów, strukturyzowanie transakcji oraz kontakt z inwestorami instytucjonalnymi (TFI, OFE). Aktualnie właściciel Corporate Mind Sp. z o.o. – firmy konsultingowej, która świadczy usługi finansowe dla przedsiębiorstw.
Poprzednio dyrektor ds. Inwestycji w jednym z wiodących domów maklerskich na polskim rynku kapitałowym, gdzie nadzorował oraz koordynował transakcje kapitałowe o wartości ponad 600 mln w latach 2018 – 2023.

Kliknij gwiazdkę aby dokonać oceny !
×
Share via
Copy link