Wycena Firmy

Wycena Firmy

Sprawdź ile jest warta Twoja Firma

Firma odnosi się do przedsiębiorstwa lub podmiotu gospodarczego, który prowadzi działalność mając na celu produkcję towarów lub świadczenie usług w celu osiągnięcia zysku. Firma może być również rozumiana jako instytucja gospodarcza, która łączy różne zasoby (ludzkie, finansowe, materialne itp.) w celu osiągnięcia określonych celów biznesowych.

Metody Wyceny Firmy

Wycena Firmy metodą dochodową [DCF]

Wycena Firmy metodą dochodową – W metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych zakłada się, że wartość firmy równa jest wartości bieżącej netto generowanych przez nią przepływów pieniężnych. W celu sporządzenia wyceny tej metody, konieczne jest przygotowanie prognoz przepływów pieniężnych firmy na kilka lat i ustalenie tempa wzrostu tych przepływów po tym okresie (tzw. okres rezydualny). Wartość wynikająca z tego procesu zostaje powiększona o wartość aktywów nieoperacyjnych, które nie są wykorzystywane w działalności operacyjnej firmy, oraz pomniejszona o wartość długu odsetkowego netto (czyli zadłużenia odsetkowego pomniejszonego o posiadane środki pieniężne). To pozwala oszacować wartość kapitałów własnych firmy.

Wycena Firmy metodą porównawczą

Wycena Firmy metodą porównawczą – często nazywana jest analizą porównawczą, służy do wyceny firmy poprzez porównanie jej do innych spółek notowanych na giełdzie w celu oszacowania wartości firmy. Do przeprowadzenia obliczeń używa się wskaźników (mnożników), które odnoszą się do relacji między wartością spółki porównywalnej a określoną wartością finansową. Mnożniki można sklasyfikować według różnych kategorii, takich jak przychody, zyski, kapitał własny, dywidendy czy przepływy pieniężne. Powyższe obliczenia pozwalają odkryć aktualną wartość rynkową firmy. 

Wycena Firmy metodą majątkową

Wycena Firmy metodą majątkową  odnosi się szczególnie do przedsiębiorstw, których działalność opiera się w dużym stopniu na rzeczowych składnikach majątkowych, takich jak nieruchomości, maszyny i urządzenia. Zastosowanie tej metody do wyceny przedsiębiorstwa nie pomija również składników niematerialnych, takich jak marka czy know-how przedsiębiorstwa.  Najczęściej wykorzystywana metoda wyceny wchodzącą w skład metod majątkowych to metoda skorygowanych aktywów netto. 

Wycena Firmy - Wyceń Swoją Firmę

Przeprowadzimy profesjonalną wycenę firmy.
Zadzwoń do nas, a z przyjemnością przedstawimy ofertę dotyczącą wyceny Twojej firmy. Jesteśmy zaangażowani w ścisłą współpracę
z klientem, zapewniając dostęp do naszych ekspertów i odpowiedzi na wszelkie pytania związane z procesem wyceny.

Kiedy wycenić firmę ?

Wycena firmy przy transakcji sprzedaży

Wycena firmy na sprzedaż to w istocie kalkulacja oceniająca dotychczasowy dorobek wycenianej firmy  oraz perspektywy rozwoju. Jest to specyficzna kalkulacja, ponieważ zastosowanie różnych metod może prowadzić do różnych wartości tej samej firmy. Rozpoczynając wycenę firmy, należy określić kategorię wartości, na której całość będzie się opierać. W przypadku sprzedaży firmy bardzo często wycena firmy jest punktem startowym całego procesu sprzedaży. Dzięki analizie danej firmy dotychczasowi właścicieli mogą zdecydować czy wartość wynikająca z wyceny jest satysfakcjonująca czy należy się jeszcze skupić na poprawie poszczególnych parametrów biznesowych. 

Wycena firmy przy pozyskiwaniu inwestora

Wycena firmy przy szukaniu inwestora jest kluczowym elementem procesu pozyskiwania kapitału zewnętrznego. Jest to analiza mająca na celu określenie wartości przedsiębiorstwa, która umożliwia dotychczasowym właścicielom firmy i potencjalnym inwestorom negocjowanie uczciwych i korzystnych warunków inwestycji. Należy pamiętać, że pozyskanie inwestora to wieloaspektowy proces, w którym ogromną rolę odgrywa odpowiednie przygotowanie i zaangażowanie właścicieli firmy.  

Wycena firmy przy restrukturyzacji

Wycena firmy przy restrukturyzacji czyli w sytuacji niewypłacalności firmy. Istotne jest więc określenie stosunku zobowiązań pieniężnych do realnej (rynkowej) wartości majątku. Rzetelna wycena firmy (najczęściej metodą majątkową) pozwala obalić domniemanie oparte na wartościach bilansowych. Rzetelna wycena wartości firmy pozwala właściwie reagować w momencie wystąpienia stanu niewypłacalności. Daje również możliwość oceny zasadności ewentualnych wniosków o ogłoszenie upadłości składanych przez wierzycieli i skutecznej obrony w przypadku braku innych przesłanek do ogłoszenia upadłości.

Wycena firmy dla celów podatkowych

Wycena firmy dla celów podatkowych to proces określenia wartości firmy w związku z podatkami. Jest to istotne w przypadku transakcji podatkowych, takich jak sprzedaż lub nabycie firmy, rozdzielenie aktywów, czy określenie wartości akcji dla celów opodatkowania. Wycena firmy dla celów podatkowych musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi danego kraju. W niektórych jurysdykcjach istnieją określone wytyczne lub metody wyceny, które muszą być stosowane w przypadku wyceny dla celów podatkowych.

Wycena firmy przy pozyskaniu finansowania

Wycena firmy przy pozyskaniu finansowania jest istotnym elementem procesu poszukiwania źródeł kapitału zewnętrznego, takiego jak pożyczka, inwestycja venture capital, czy emisja akcji. Celem tego procesu jest określenie wartości firmy, co umożliwia potencjalnym inwestorom lub kredytodawcom ocenę ryzyka i ustalenie odpowiednich warunków finansowania

Wycena firmy w przypadku sporów sądowych

Wycena firmy w przypadku sporów sądowych to proces określenia wartości firmy, który może być wymagany w celu rozstrzygnięcia różnych rodzajów sporów związanych z firmą. Takie spory mogą dotyczyć np. rozwiązania umowy, roszczeń odszkodowawczych, podziału majątku w związku z rozwiązaniem spółki, sporów między akcjonariuszami, czy innych sytuacji, w których wartość firmy jest kwestionowana lub stanowi punkt sporny. Wycena firmy w przypadku sporów sądowych może wymagać zastosowania odpowiedniej metody wyceny, która będzie adekwatna do danego przypadku

Wycena firmy dla celów zarządczych 

Wycena firmy dla celów zarządczych to proces określenia wartości firmy w celu wsparcia działań zarządczych i podejmowania strategicznych decyzji wewnątrz firmy. Nie jest to wycena wymagana przez prawo ani rynkowe transakcje, ale ma kluczowe znaczenie dla właścicieli, zarządu i menedżerów, którzy chcą lepiej zrozumieć aktualną sytuację firmy, zidentyfikować jej mocne i słabe strony, oraz określić potencjalne kierunki rozwoju.

Wycena firmy przy przekształceniu

Wycena firmy przy przekształceniu odnosi się do procesu określenia wartości przedsiębiorstwa w związku z planowaną zmianą struktury prawnej lub organizacyjnej firmy. Przekształcenie może obejmować różne formy, takie jak przekształcenie spółki jednoosobowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zmianę formy prawnej, fuzję z innym podmiotem, czy podział na kilka odrębnych spółek

Wycena wartości firmy rodzinnej

Wycena wartości firmy rodzinnej, podobnie jak w przypadku innych przedsiębiorstw w tej branży lub o zbliżonym modelu biznesowym nie różni się znacząco od wyceny innych podmiotów. Ekspert, posiadający specjalistyczną wiedzę z zakresu metodologii wyceny, powinien być zaangażowany w przygotowanie i dostosowanie procesu do specyfiki danego przedsiębiorstwa. Ważne jest także, aby przy wycenie przedsiębiorstwa uwzględnić jego specyfikę działania, otoczenie rynkowe oraz perspektywy, które stoją przed spółką.

Jak inaczej mogę wycenić Firmę ?

Raport - Wycena
Konsultacje w sprawie wyceny
Kalkulator Wyceny
Cena / Koszt
3
6
10
Czas realizacji usługi
6
8
10
Dokładność wyniku
10
8
5
Zrozumienie otrzymanego wyniku
10
8
6
Zgodność z przepisami prawa
10
0
0
Wiarygodność
10
10
4
Legenda:
1 – Niska wartość,
10 – Wysoka wartość
*Idealny scenariusz to 10 pkt w każdej kategorii.

Istnieją 3 sposoby na wycenę przedsiębiorstwa:

1

Wycena przedsiębiorstwa – usługa

Usługa wyceny przedsiębiorstwa charakteryzuje się przede wszystkim kompleksowym podejściem do oceny wartości finansowej firmy, uwzględniającym szeroki zakres czynników, takich jak jej aktywa, przepływy pieniężne, pozycja na rynku oraz przyszłe perspektywy wzrostu. Jest to proces wymagający wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w analizie finansowej, a także zrozumienia specyfik branżowych i warunków rynkowych. Wycena  przedsiębiorstwa dostarcza kluczowych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych, takich jak sprzedaż firmy, pozyskiwanie inwestycji czy planowanie strategiczne.

2

Wycena przedsiębiorstwa - konsultacje

Wycena przedsiębiorstwa – konsultacje charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego klienta, gdzie eksperci finansowi analizują unikalne aspekty biznesu, takie jak jego struktura, rynek, konkurencja i przyszłe perspektywy. W trakcie konsultacji, specjaliści stosują różnorodne metody wyceny, dostosowane do specyfiki i celów przedsiębiorstwa, aby zapewnić jak najbardziej dokładną i wiarygodną ocenę wartości. Więcej informacji tutaj: Wyceny przedsiębiorstwa konsultacje

3

Wycena przedsiębiorstwa - kalkulator

Wycena przedsiębiorstwa kalkulator charakteryzuje się szybkością i łatwością dostępu, umożliwiając użytkownikom uzyskanie orientacyjnej wartości swojej firmy na podstawie wprowadzonych danych finansowych. Proces ten opiera się na uproszczonych modelach i algorytmach, które mogą dostarczyć wstępnych szacunków, ale często nie uwzględniają unikalnych cech i złożonych okoliczności biznesowych. Wycena przedsiębiorstwa kalkulator jest szczególnie przydatny jako narzędzie orientacyjne i może służyć jako pierwszy krok w procesie wyceny.

Metody wyceny przedsiębiorstwa - porównanie

Kategoria
Szybkość
Dokładność
Uwzględnienie specyfiki firmy
Koszt
Kiedy zalecane
WYCENA Z KALKULATOREM
Wysoka
Niska
Niskie
Niski
Orientacyjna ocena
WYCENA Z KONSULTACJĄ
Średnia
Średnia
Średnie
Średni
Wstępna analiza
PROFESJONALNA WYCENA
Niska
Wysoka
Wysokie
Wysoki
Kluczowe decyzje biznesowe

Chętnie omówimy ocenę wartości Twojej firmy podczas bezpłatnej wstępnej konsultacji

Wycena Firmy - PDF

Poniżej zamieszczamy wybrane fragmenty naszych raportów oraz modeli finansowych

Najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów

Wycena firmy na sprzedaż wymaga analizy wielu czynników. Obejmuje to badanie zysków, przepływów pieniężnych, aktywów i potencjalnych ryzyk. Należy uwzględnić branżę, pozycję rynkową firmy oraz tendencje rynkowe. Warto także rozważyć unikalne wartości i aktywa niematerialne. Ostateczna cena zależy od negocjacji między sprzedającym a kupującym.

Wycena Firmy  polega na dogłębnej analizie danych finansowych wewnętrznych jak i pochodzących z otoczenia firmy. Wiedza dotycząca wyceny stanowi jeden ze strategicznych elementów zarządzania firmą, będąc podstawą do podejmowania kluczowych decyzji

Struktura raportu wyceny powinna zawierać min.:

 • opis przedmiotu wyceny,
 • analizę rynku i branży,
 • informacje o firmie,
 • analizę finansową firmy,
 • wycenę,
 • prezentację wniosków wraz z analizą odchyleń

Proces wyceny powinien wyglądać następująco:

 1. Bezpłatna konsultacja z osobą sporządzającą wycenę w celu przedstawienia przedmiotu wyceny
 2. Przedstawienie oferty cenowej za wykonanie usługi
 3. Podpisanie umowy o współpracę oraz umowy o zachowanie poufności [NDA]
 4. Przesłanie listy dokumentów niezbędnych do sporządzenia wyceny
 5. Kontakt ze spółką w celu doszczegółowienia informacji zawartych w przesłanych dokumentach
 6. Przeprowadzenie procesu wyceny
 7. Przekazanie roboczej wersji raportu z wyceny (draft)
 8. Naniesienie poprawek do raportu po ewentualnych uwagach spółki
 9. Przedstawienie raportu końcowego wraz z omówieniem otrzymanego wyniku.

Metoda skorygowanych aktywów netto (ang. Adjusted Net Asset Method) to jedna z popularnych metod wyceny przedsiębiorstw, która opiera się na oszacowaniu wartości netto majątku firmy po uwzględnieniu skorygowanych aktywów i zobowiązań. Metoda jest szczególnie przydatna w przypadku firm, których wartość nie wynika głównie z przepływów pieniężnych czy zysków, ale z wartości fizycznych aktywów, takich jak nieruchomości, maszyny czy zapasy.

Wycena firmy przekształcenie

Wycena firmy przed przekształceniem obejmuje analizę finansową, aktywów, zadłużenia, perspektyw wzrostu i ryzyka. Metody mogą obejmować zdyskontowane przepływy pieniężne, wycenę aktywów netto oraz porównanie do analogicznych transakcji na rynku. Ocena strategiczna i operacyjna firmy oraz trendów rynkowych są kluczowe.  Więcej w artykule: Wycena Przedsiębiorstwa przekształcenie 

Wycena Firmy - Nasze doświadczenie

Jeżeli potrzebujesz Wyceny Firmy, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Nasz doświadczony zespół ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego pomoże oszacować wartość aktywów związanych z działalnością firmy oraz przygotować prognozy finansowe. Posiadamy bogate doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw z różnych sektorów, od start-upów po ugruntowane spółki. Działamy na terenie całego kraju i możemy zrealizować nawet najbardziej złożone projekty. Współpracujemy również z ekspertami zewnętrznymi, takimi jak prawnicy, specjaliści ds. podatków, sprawozdawczości finansowej i nieruchomości, aby zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę.

Nasze usługi wycen

Wycena Przedsiębiorstwa

Wycena Przedsiębiorstwa to kluczowy krok do podejmowania strategicznych decyzji. Wiemy to, dlatego oferujemy profesjonalne, rzetelne i indywidualne raporty z wyceny przedsiębiorstw. Z nami otrzymasz profesjonalny raport z wyceny już w dwa tygodnie od dostarczenia danych.

Dowiedz się więcej

Wycena Firmy

Wycena Firmy - Czy zdarzyło Ci się kiedyś zastanawiać, ile warta jest Twoja firma? To właśnie tutaj wkracza nasza zespół ekspertów. Dzięki profesjonalnym, rzetelnym i spersonalizowanym raportom z wyceny firm, opracowujemy kompleksową analizę, która pozwala na oszacowanie wartości Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

Wycena Spółki

Wycena spółki czyli zrozumienie rzeczywistej wartości ma kluczowe znaczenie przy różnorodnych okazjach i potrzebach biznesowych. Niezależnie od tego, czy rozważasz restrukturyzację lub przekształcenie formy prowadzonej działalności, planujesz transakcje kupna lub sprzedaży nasza usługa wyceny spółek jest dla Ciebie.

Dowiedz się więcej

Wycena Działalności Gospodarczej

Wycena Działalności Gospodarczej - oferujemy profesjonalne, rzetelne i spersonalizowane raporty z wyceny (JDG). Nasze doświadczenie we współpracy z Tobą pozwoli zrozumieć unikalne cechy Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Wycena ZCP (Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa)

Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa jest kluczowym narzędziem, które pozwala dokładnie oszacować jej wartość i potencjał. Przy współpracy z naszymi ekspertami, będziesz miał okazję lepiej poznać potencjał i perspektywy Twojej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

Wycena Przez Biegłego Sądowego

Weryfikacja wyceny przez biegłego to proces, który odgrywa kluczową rolę w wielu sprawach sądowych i pozasądowych. Współpracując z nami, możesz być pewny, że otrzymasz wartościowy raport z wyceny, który będzie stanowił ważny element w osiąganiu Twoich celów.

Dowiedz się więcej
Scroll to Top