Wycena Firmy Jednoosobowej  

Wycena Firmy Jednoosobowej  

Wycena Jednoosobowej Działalności Gospodarczej JDG - Sprawdź Wartość Firmy 

Jednoosobowa działalność gospodarcza, zwana również jednoosobową firmą, to forma przedsiębiorczości prowadzona przez jedną osobę fizyczną. Osoba ta jest jednocześnie właścicielem, zarządcą i reprezentantem działalności gospodarczej, a jej odpowiedzialność za zobowiązania firmy ogranicza się do majątku, który stanowi własność przedsiębiorcy. Jest to popularna i prostsza forma prowadzenia działalności, która nie wymaga zakładania spółki ani posiadania wspólników.

Metody Wyceny JDG

Metoda dochodowa wyceny JDG

Metoda dochodowa to jedno z głównych podejść używanych przy wycenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Polega ona na oszacowaniu wartości JDG na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych, jakie przedsiębiorstwo wygeneruje w przyszłości. W procesie wyceny, analizuje się prognozowane przychody oraz koszty, a także uwzględnia się stopy dyskontowe, aby przeliczyć przyszłe przepływy pieniężne na wartość obecną. Metoda dochodowa jest szczególnie użyteczna w przypadku JDG, gdzie istotne jest ocenienie potencjału generowania dochodu przez jednego właściciela i oparcie wyceny na prognozach finansowych dla danej działalności.

Metoda porównawcza wyceny JDG

Metoda porównawcza to kolejne podejście stosowane przy wycenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). W tym przypadku, analizuje się ceny i wartości innych podobnych działalności gospodarczych na rynku, które zostały niedawno sprzedane lub przekształcone. Na podstawie tych danych dokonuje się porównania i szacuje wartość JDG. Istotne jest uwzględnienie różnic między wycenianym przedsiębiorstwem a podmiotami używanymi jako punkt odniesienia, tak aby uzyskać rzetelną i odpowiednią wartość. Metoda porównawcza daje możliwość uzyskania oszacowania w oparciu o rzeczywiste transakcje na rynku, co może być ważnym wsparciem dla właściciela JDG w podejmowaniu decyzji dotyczących wartości jego biznesu.

Metoda majątkowa wyceny JDG

Metoda majątkowa to trzecia najpopularniejsza metoda wykorzystywana przy wycenie jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG). Opiera się na oszacowaniu wartości JDG na podstawie aktywów, jakie przedsiębiorstwo posiada, czyli mienia rzeczowego, niematerialnego oraz środków finansowych. W procesie wyceny analizuje się wartość rynkową posiadanych aktywów oraz uwzględnia ewentualne zobowiązania i długi, co pozwala określić wartość netto majątku JDG. Metoda majątkowa może być szczególnie użyteczna, gdy JDG posiada znaczące aktywa materialne, jak nieruchomości czy maszyny, które mają wpływ na wartość całego przedsiębiorstwa.

Wycena JDG - Oferta 

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą wyceny jednoosobowej działalności gospodarczej. Jesteśmy doświadczoną firmą specjalizującą się w wycenach przedsiębiorstw, a nasz zespół ekspertów z dużym zaangażowaniem podejdzie do analizy Państwa biznesu. Metoda wyceny zostanie dobrana indywidualnie, uwzględniając specyfikę Państwa działalności. Wykorzystamy zaawansowane podejścia, takie jak metoda dochodowa, porównawcza i majątkowa, aby oszacować rzetelną wartość Państwa JDG. Analiza obejmie prognozy finansowe, aktywa i zobowiązania, a także analizę rynku, by dostarczyć kompleksowy raport wyceny.

Kiedy wycenić JDG? 

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG) może być przeprowadzona w różnych sytuacjach i momentach. Oto kilka punktów, kiedy warto rozważyć wycenę JDG:

Wycena przedsiębiorstwa jest kluczowa przy planowaniu sprzedaży, ponieważ pomaga określić realną wartość działalności, co umożliwia właścicielowi określenie odpowiedniej ceny i przyciągnięcie potencjalnych kupców. Poprzez rzetelną wycenę można zidentyfikować mocne strony i ewentualne obszary do poprawy, co podnosi atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej jest kluczowa w przekonaniu potencjalnych inwestorów do współpracy. Pozwala na przedstawienie perspektywicznych aspektów biznesu oraz realnych szans na zwrot zainwestowanych środków. Dzięki wycenie można również wykazać rzetelną wycenę aktywów i kapitału, co buduje zaufanie u inwestorów i ułatwia finalizację transakcji.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej stanowi istotny punkt wyjścia w procesie restrukturyzacji. Pozwala na dokładne zrozumienie sytuacji finansowej i operacyjnej przedsiębiorstwa oraz identyfikację obszarów wymagających poprawy. Rzetelna wycena dostarcza informacji decyzyjnych, które wspierają podejmowanie skutecznych kroków restrukturyzacyjnych mających na celu optymalizację działalności.

Wycena przedsiębiorstwa jest niezbędnym elementem przy ubieganiu się o finansowanie, ponieważ pozwala potencjalnym kredytodawcom lub inwestorom na ocenę zdolności kredytowej oraz potencjału wzrostu firmy. Precyzyjna wycena dostarcza obiektywnych danych, które umożliwiają ocenę ryzyka inwestycyjnego i podejmowanie świadomych decyzji finansowych.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej jest istotna przy przekształceniach prawnie i organizacyjnie, na przykład przy przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę. Dostarcza ona rzetelnych informacji na temat wartości aktywów i kapitału, co umożliwia właściwe określenie struktury kapitałowej nowo powstałej formy organizacyjnej.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej jest kluczowa w opracowaniu skutecznej strategii biznesowej. Pozwala na identyfikację mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, określenie potencjalnych obszarów rozwoju oraz podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych. Rzetelna wycena wspiera proces planowania i wdrażania strategii, co przyczynia się do osiągnięcia zamierzonych celów biznesowych.

Jak inaczej mogę wycenić Firmę ?

Raport - Wycena
Konsultacje w sprawie wyceny
Kalkulator Wyceny
Cena / Koszt
3
6
10
Czas realizacji usługi
6
8
10
Dokładność wyniku
10
8
5
Zrozumienie otrzymanego wyniku
10
8
6
Zgodność z przepisami prawa
10
0
0
Wiarygodność
10
10
4
Legenda:
1 – Niska wartość,
10 – Wysoka wartość
*Idealny scenariusz to 10 pkt w każdej kategorii.

Istnieją 3 sposoby na wycenę przedsiębiorstwa:

1

Wycena przedsiębiorstwa – usługa

Usługa wyceny przedsiębiorstwa charakteryzuje się przede wszystkim kompleksowym podejściem do oceny wartości finansowej firmy, uwzględniającym szeroki zakres czynników, takich jak jej aktywa, przepływy pieniężne, pozycja na rynku oraz przyszłe perspektywy wzrostu. Jest to proces wymagający wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w analizie finansowej, a także zrozumienia specyfik branżowych i warunków rynkowych. Wycena  przedsiębiorstwa dostarcza kluczowych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych, takich jak sprzedaż firmy, pozyskiwanie inwestycji czy planowanie strategiczne.

2

Wycena przedsiębiorstwa - konsultacje

Wyceny przedsiębiorstwa –  konsultacje charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego klienta, gdzie eksperci finansowi analizują unikalne aspekty biznesu, takie jak jego struktura, rynek, konkurencja i przyszłe perspektywy. W trakcie konsultacji, specjaliści stosują różnorodne metody wyceny, dostosowane do specyfiki i celów przedsiębiorstwa, aby zapewnić jak najbardziej dokładną i wiarygodną ocenę wartości. Więcej informacji tutaj: Wyceny przedsiębiorstwa konsultacje

3

Wycena przedsiębiorstwa - kalkulator

Wycena przedsiębiorstwa kalkulator charakteryzuje się szybkością i łatwością dostępu, umożliwiając użytkownikom uzyskanie orientacyjnej wartości swojej firmy na podstawie wprowadzonych danych finansowych. Proces ten opiera się na uproszczonych modelach i algorytmach, które mogą dostarczyć wstępnych szacunków, ale często nie uwzględniają unikalnych cech i złożonych okoliczności biznesowych. Wycena przedsiębiorstwa kalkulator jest szczególnie przydatny jako narzędzie orientacyjne i może służyć jako pierwszy krok w procesie wyceny.

Metody wyceny przedsiębiorstwa - porównanie

Kategoria
Szybkość
Dokładność
Uwzględnienie specyfiki firmy
Koszt
Kiedy zalecane
WYCENA Z KALKULATOREM
Wysoka
Niska
Niskie
Niski
Orientacyjna ocena
WYCENA Z KONSULTACJĄ
Średnia
Średnia
Średnie
Średni
Wstępna analiza
PROFESJONALNA WYCENA
Niska
Wysoka
Wysokie
Wysoki
Kluczowe decyzje biznesowe

Chętnie omówimy ocenę wartości Twojej firmy podczas bezpłatnej wstępnej konsultacji

Najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej może być zadaniem skomplikowanym, a jej dokładność może być kluczowa dla podejmowanych decyzji. Aby samemu oszacować wartość JDG można się posłużyć metodą Seller’s Discretionary Earnings (SDE). Metodologia wyceny przy użyciu Seller’s Discretionary Earnings (SDE) jest stosowana głównie przy wycenie małych i średnich przedsiębiorstw lub jednoosobowych działalności gospodarczych. Poniżej przedstawiam ogólną metodologię wyceny przy użyciu SDE: 

 1. Obliczenie Seller’s Discretionary Earnings (SDE): Pierwszym krokiem jest obliczenie SDE, czyli dochodów dyskrecjonalnych sprzedającego. SDE jest zwykle wyliczane poprzez sumowanie zarobków właściciela, kosztów osobistych pokrywanych przez firmę oraz dodatkowych składników wynagrodzenia. Często jest to oparte na historycznych danych finansowych przedsiębiorstwa.
 2. Normalizacja SDE: Następnie dokonuje się normalizacji SDE, eliminując lub korygując nieprawidłowe lub niepowtarzalne elementy w dochodach, takie jak jednorazowe koszty, nieuzasadnione wydatki, nieistotne przychody itp. Celem jest wyeliminowanie skoków i zapewnienie bardziej reprezentatywnego obrazu stabilnych i powtarzalnych dochodów.
 3. Wybór odpowiedniego mnożnika: Kolejnym krokiem jest wybór mnożnika, który zostanie zastosowany do znormalizowanego SDE w celu ustalenia wartości przedsiębiorstwa. Mnożnik ten może być oparty na danych rynkowych, porównawczych transakcjach w branży lub doświadczeniach rynkowych. Wartość mnożnika może zależeć od wielu czynników, takich jak branża, rozmiar przedsiębiorstwa, trendy rynkowe, ryzyko inwestycyjne, perspektywy wzrostu itp.
 4. Obliczenie wartości przedsiębiorstwa: Wartość przedsiębiorstwa można obliczyć, mnożąc znormalizowane SDE przez wybrany mnożnik. 

Zgodnie ze standardem wyceny (Patrz punkt 3.3 KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”), „uproszczona wycena przedsiębiorstwa charakteryzuje się następującymi właściwościami:

 • Jej wynik może być przedstawiony jako jedna wartość albo przedział wartości.
 • Opiera się na ograniczonym zakresie informacji.
 • Podczas zbierania i analizy informacji wyceniający pomija lub upraszcza wykorzystywane procedury.
 • Wycena oparta jest na podejściach uznanych przez wyceniającego za najbardziej właściwe.”

Ponadto, zgodnie z punktem 3.5 przywołanych standardów, raport z uproszczonej wyceny przedsiębiorstwa, podobnie jak z pełnej wyceny przedsiębiorstwa, sporządza się w formie pisemnej.

Metoda wyceny przedsiębiorstwa przy użyciu mnożnika EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) zalicza się do metod porównawczych. Wycena spółki metodą mnożników rynkowych wymaga określenia najlepiej odzwierciedlających wartość tej spółki mnożników, które ostatecznie zostaną zastosowane do wyceny. Najczęściej stosowanym mnożnikiem finansowym jest EBITDA czyli

EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) – zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji.

EBITDA=EBIT + amortyzacja

gdzie:

EBIT = zysk operacyjny

 

Wzór na wycenę: 

WP= m × EBITDA

gdzie:

WP – wartość przedsiębiorstwa

m – mnożnik

EBITDA – wartość wskaźnika EBITDA

Wycena firmy rodzinnej ma swoje szczególne cechy i wyzwania ze względu na jej specyficzną naturę i relacje między członkami rodziny zaangażowanymi w przedsiębiorstwo. Oto trzy kluczowe aspekty specyfiki wyceny firmy rodzinnej: aspekt emocjonalny, mała dostępność danych czy różnorakość aktywów.

 1. Aspekt emocjonalny: W firmach rodzinnych często występują silne więzi emocjonalne między członkami rodziny a przedsiębiorstwem. To może wpłynąć na obiektywność i uczciwość w procesie wyceny, ponieważ decyzje finansowe mogą być obciążone emocjami, a nie tylko zasadami rynkowymi.
 2. Niedostępność danych: Często w firmach rodzinnych nie ma wystarczającej ilości publicznie dostępnych danych finansowych i operacyjnych, co może utrudnić dokładną wycenę. Dostępność i jakość dokumentacji finansowej oraz sprawozdań mogą być mniejsze niż w dużych korporacjach, co wymaga większej precyzji w analizie.
 3. Niejednorodność aktywów: W firmach rodzinnych aktywa mogą być różnorodne i skomplikowane, co może utrudnić określenie ich wartości rynkowej. Wycena musi uwzględniać różnorodne składniki majątku, takie jak nieruchomości, zastrzeżone technologie, marki czy unikalne umiejętności pracowników.

W związku z powyższymi wyzwaniami, wycena firm rodzinnych wymaga szczególnej uwagi i podejścia, a także zaangażowania doświadczonych ekspertów w dziedzinie wyceny, którzy potrafią uwzględnić wszystkie unikalne aspekty i zagwarantować uczciwą i rzetelną ocenę wartości przedsiębiorstwa.

Księga przychodów i rozchodów (KPiR) to uproszczona forma prowadzenia księgowości, stosowana przez przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, której wspólnikami są tylko osoby fizyczne. KPiR służy do rejestrowania i dokumentowania przychodów oraz rozchodów firmy, a także obliczania podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). W księdze przychodów i rozchodów przedsiębiorca rejestruje m.in. przychody ze sprzedaży towarów lub usług, koszty uzyskania przychodów, wydatki na działalność gospodarczą, a także informacje o podatkach i składkach społecznych.

Wycena JDG - Nasze doświadczenie

Jeżeli potrzebujesz Wyceny Działalności Gospodarczej (JDG), zapraszamy do skontaktowania się z nami. Nasz doświadczony zespół ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego pomoże oszacować wartość aktywów związanych z działalnością firmy oraz przygotować prognozy finansowe. Posiadamy bogate doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw z różnych sektorów, od start-upów po ugruntowane spółki. Działamy na terenie całego kraju i możemy zrealizować nawet najbardziej złożone projekty. Współpracujemy również z ekspertami zewnętrznymi, takimi jak prawnicy, specjaliści ds. podatków, sprawozdawczości finansowej i nieruchomości, aby zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę.

Nasze usługi wycen

Wycena Przedsiębiorstwa

Wycena Przedsiębiorstwa to kluczowy krok do podejmowania strategicznych decyzji. Wiemy to, dlatego oferujemy profesjonalne, rzetelne i indywidualne raporty z wyceny przedsiębiorstw. Z nami otrzymasz profesjonalny raport z wyceny już w dwa tygodnie od dostarczenia danych.

Dowiedz się więcej

Wycena Firmy

Wycena Firmy -  Czy zdarzyło Ci się kiedyś zastanawiać, ile warta jest Twoja firma? To właśnie tutaj wkracza nasza zespół ekspertów. Dzięki profesjonalnym, rzetelnym i spersonalizowanym raportom z wyceny firm, opracowujemy kompleksową analizę, która pozwala na oszacowanie wartości Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

Wycena Spółki

Wycena spółki czyli zrozumienie rzeczywistej wartości ma kluczowe znaczenie przy różnorodnych okazjach i potrzebach biznesowych. Niezależnie od tego, czy rozważasz restrukturyzację lub przekształcenie formy prowadzonej działalności, planujesz transakcje kupna lub sprzedaży nasza usługa wyceny spółek jest dla Ciebie.

Dowiedz się więcej

Wycena Działalności Gospodarczej

Wycena Działalności Gospodarczej - oferujemy profesjonalne, rzetelne i spersonalizowane raporty z wyceny (JDG). Nasze doświadczenie we współpracy z Tobą pozwoli zrozumieć unikalne cechy Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Wycena ZCP (Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa)

Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa jest kluczowym narzędziem, które pozwala dokładnie oszacować jej wartość i potencjał. Przy współpracy z naszymi ekspertami, będziesz miał okazję lepiej poznać potencjał i perspektywy Twojej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

Wycena Przez Biegłego Sądowego

Weryfikacja wyceny przez biegłego to proces, który odgrywa kluczową rolę w wielu sprawach sądowych i pozasądowych. Współpracując z nami, możesz być pewny, że otrzymasz wartościowy raport z wyceny, który będzie stanowił ważny element w osiąganiu Twoich celów.

Dowiedz się więcej
Scroll to Top