Wycena Przedsiębiorstwa

Wycena Przedsiębiorstwa

Sprawdź ile jest warte Twoje Przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo jest zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenie działalności gospodarczej.
Wycena przedsiębiorstwa to proces ustalania wartości za pomocą określonych metod wyceny, którego rezultatem końcowym jest rekomendacja wartości przedsiębiorstwa wyrażona w jednostce pieniężnej.

Metody Wyceny Przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową [DCF]

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową to podejście polegające na szacowaniu wartości firmy na podstawie przewidywanych przepływów pieniężnych, jakie przedsiębiorstwo wygeneruje w przyszłości. Metoda ta uwzględnia zdolność firmy do generowania zysków i przepływów pieniężnych, co pozwala inwestorom ocenić potencjalną rentowność inwestycji. Jest jedną z najczęściej stosowanych metod wyceny ze względu na jej zdolność do uwzględnienia przyszłej wartości firmy.

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą to podejście, w którym wartość firmy jest oszacowywana na podstawie cen i wartości rynkowych podobnych przedsiębiorstw, które działają w tej samej branży lub sektorze. Metoda ta opiera się na porównaniu wskaźników finansowych, cen akcji czy wartości księgowej między analizowanym przedsiębiorstwem a jego konkurentami. Dzięki temu inwestorzy mogą uzyskać orientacyjną wartość firmy, bazując na danych dostępnych na rynku.

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową to podejście, w którym wartość firmy jest określana na podstawie sumy wartości jej aktywów oraz pomniejszenia jej zobowiązań. Metoda ta uwzględnia wartość rynkową aktywów, takich jak nieruchomości, maszyny, zapasy oraz wartość niematerialnych aktywów, jak patenty czy znaki towarowe. Jest szczególnie użyteczna w przypadku, gdy aktywa firmy mają duże znaczenie w jej działalności i nie przewiduje wykorzystania przyszłych przepływów pieniężnych.  Więcej informacji można znaleźć w naszym artykule “Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową“.

Wycena Przedsiębiorstwa - Oferta

Przeprowadzimy profesjonalną wycenę przedsiębiorstwa.
Zadzwoń do nas, a z przyjemnością przedstawiam ofertę dotyczącą wyceny przedsiębiorstwa. Jesteśmy zaangażowani w ścisłą współpracę
z klientem, zapewniając dostęp do naszych ekspertów i odpowiedzi na wszelkie pytania związane z procesem wyceny.

Kiedy wycenić przedsiębiorstwo?

Wycena przedsiębiorstwa przy sprzedaży lub nabyciu

Kiedy przedsiębiorstwo jest objęte procesem sprzedaży lub przejęcia, jego wycena jest istotna dla ustalenia sprawiedliwej ceny i negocjacji warunków transakcji.

Wycena przedsiębiorstwa przy pozyskiwaniu inwestorów

Gdy firma szuka nowych inwestorów lub partnerów, wycena przedsiębiorstwa jest niezbędna do określenia wartości udziałów lub akcji oferowanych potencjalnym inwestorom.

Wycena przedsiębiorstwa przy restrukturyzacji

W przypadku restrukturyzacji, fuzji, podziału lub konsolidacji firm, wycena jest ważna do określenia wartości poszczególnych jednostek biznesowych.

Wycena przedsiębiorstwa dla celów podatkowych

Wycena przedsiębiorstwa może być wymagana przez organy podatkowe w celu określenia wartości firmy dla celów opodatkowania.

Wycena przedsiębiorstwa przy pozyskaniu finansowania

Firmy, które starają się o kredyt lub pożyczkę, mogą zostać poproszone o dostarczenie wyceny swojej wartości jako część procedury wnioskowania o finansowanie.

Wycena przedsiębiorstwa w przypadku sporów prawnych

Wycena przedsiębiorstwa może być potrzebna, gdy przedsiębiorstwo jest zaangażowane w spory prawne, takie jak rozwiązywanie umów lub odszkodowania.

Wycena przedsiębiorstwa dla celów zarządzania

Wewnętrzna wycena przedsiębiorstwa może być używana przez zarząd w celu oceny wyników i osiągnięć firmy oraz podejmowania strategicznych decyzji.

Wycena przedsiębiorstwa przy przekształceniu własnościowym

W przypadku zmiany struktury własnościowej, na przykład przy przekształceniu z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę, może być wymagana wycena przedsiębiorstwa.

Jak inaczej mogę wycenić Firmę ?

Raport - Wycena
Konsultacje w sprawie wyceny
Kalkulator Wyceny
Cena / Koszt
3
6
10
Czas realizacji usługi
6
8
10
Dokładność wyniku
10
8
5
Zrozumienie otrzymanego wyniku
10
8
6
Zgodność z przepisami prawa
10
0
0
Wiarygodność
10
10
4
Legenda:
1 – Niska wartość,
10 – Wysoka wartość
*Idealny scenariusz to 10 pkt w każdej kategorii.

Istnieją 3 sposoby na wycenę przedsiębiorstwa:

1

Wycena przedsiębiorstwa – usługa

Usługa wyceny przedsiębiorstwa charakteryzuje się przede wszystkim kompleksowym podejściem do oceny wartości finansowej firmy, uwzględniającym szeroki zakres czynników, takich jak jej aktywa, przepływy pieniężne, pozycja na rynku oraz przyszłe perspektywy wzrostu. Jest to proces wymagający wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w analizie finansowej, a także zrozumienia specyfik branżowych i warunków rynkowych. Wycena  przedsiębiorstwa dostarcza kluczowych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych, takich jak sprzedaż firmy, pozyskiwanie inwestycji czy planowanie strategiczne.

2

Wycena przedsiębiorstwa - konsultacje

Wyceny przedsiębiorstwa –  konsultacje charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego klienta, gdzie eksperci finansowi analizują unikalne aspekty biznesu, takie jak jego struktura, rynek, konkurencja i przyszłe perspektywy. W trakcie konsultacji, specjaliści stosują różnorodne metody wyceny, dostosowane do specyfiki i celów przedsiębiorstwa, aby zapewnić jak najbardziej dokładną i wiarygodną ocenę wartości. Więcej informacji tutaj: Wyceny przedsiębiorstwa konsultacje

3

Wycena przedsiębiorstwa - kalkulator

Wycena przedsiębiorstwa kalkulator charakteryzuje się szybkością i łatwością dostępu, umożliwiając użytkownikom uzyskanie orientacyjnej wartości swojej firmy na podstawie wprowadzonych danych finansowych. Proces ten opiera się na uproszczonych modelach i algorytmach, które mogą dostarczyć wstępnych szacunków, ale często nie uwzględniają unikalnych cech i złożonych okoliczności biznesowych. Wycena przedsiębiorstwa kalkulator jest szczególnie przydatny jako narzędzie orientacyjne i może służyć jako pierwszy krok w procesie wyceny.

Metody wyceny przedsiębiorstwa - porównanie

Kategoria
Szybkość
Dokładność
Uwzględnienie specyfiki firmy
Koszt
Kiedy zalecane
WYCENA Z KALKULATOREM
Wysoka
Niska
Niskie
Niski
Orientacyjna ocena
WYCENA Z KONSULTACJĄ
Średnia
Średnia
Średnie
Średni
Wstępna analiza
PROFESJONALNA WYCENA
Niska
Wysoka
Wysokie
Wysoki
Kluczowe decyzje biznesowe

Chętnie omówimy ocenę wartości Twojej firmy podczas bezpłatnej wstępnej konsultacji

Wycena Przedsiębiorstwa – PDF

Poniżej zamieszczamy wybrane fragmenty naszych raportów oraz modeli finansowych

Najczęściej zadawane pytania naszych Klientów

Wycena przedsiębiorstwa polega na określeniu wartości firmy na podstawie analizy jej aktywów, zdolności do generowania przyszłych przepływów pieniężnych oraz innych czynników wpływających na jej wartość rynkową. Proces ten wymaga skrupulatnej analizy finansowej, działalności biznesowej i makroekonomicznych warunków otoczenia. Istnieje kilka różnych metod wyceny, takich jak metody dochodowe, metody porównawcze i metody majątkowe, które mogą być stosowane w zależności od charakterystyki przedsiębiorstwa i celu wyceny.

Przedsiębiorstwo może zostać wycenione przez:

 1. Ekspertów w dziedzinie wyceny: Osoby specjalizujące się w ocenie wartości przedsiębiorstw, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie.
 2. Analityków finansowych: Profesjonaliści zajmujący się analizą finansową firm, którzy mogą przeprowadzić wycenę w oparciu o wskaźniki finansowe i dane rynkowe.
 3. Firmy konsultingowe: Specjalizujące się w wycenach przedsiębiorstw i dostarczające usługi w zakresie doradztwa finansowego i ekonomicznego.
 4. Banki inwestycyjne: Instytucje finansowe zajmujące się doradztwem w zakresie fuzji, przejęć i inwestycji, które posiadają zespoły specjalistów do przeprowadzania wycen.
 5. Inwestorzy strategiczni: Osoby lub firmy zainteresowane zakupem przedsiębiorstwa, które mogą przeprowadzić swoją własną wycenę przed dokonaniem transakcji.
 6. Biegli sądowi: W niektórych przypadkach, gdy wycena jest wymagana w kontekście sporów sądowych lub podobnych sytuacji, biegli sądowi mogą zostać powołani do przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa.

Warto zauważyć, że proces wyceny przedsiębiorstwa wymaga wiedzy, doświadczenia i rzetelności, ponieważ może mieć kluczowe znaczenie dla podejmowania ważnych decyzji inwestycyjnych lub strategicznych.

Zgodnie ze standardem, wycena firmy powinna być przeprowadzona przez osobę lub osoby, które zachowują bezstronność, obiektywizm i niezależność. Dodatkowo, profesjonalizm i odpowiednie kompetencje są kluczowe dla wyceniającego w procesie działania.

Zgodnie z regulacjami standardu wyceny przedsiębiorstwa, wartość firmy może być podana jako kwota lub przedział wartościowy. Standard precyzuje, co powinna uwzględniać rekomendowana wartość oraz określa dolną granicę wartości firmy. Jest to szczególnie istotne podczas negocjacji dotyczących transakcji sprzedaży.

Weryfikacja wyceny przedsiębiorstwa sporządzonej przez inny podmiot. Oprócz wyceny przedsiębiorstwa świadczymy również usługi weryfikacji wyceny / raportu z wyceny. Nasz zespół odpowiedzialny za sporządzanie wycen przeanalizuje istniejącą wycenę, uwzględniając różne czynniki i aspekty działalności firmy. Dzięki czemu sprawdzisz na „drugą rękę” czy wycena jest rzetelna i zgodna z aktualnymi standardami. Gwarantujemy profesjonalizm, dokładność i poufność wszystkich przeprowadzonych analiz.

Głównym celem wyceny jest wydanie rzetelnej opinii na temat wartości przedsiębiorstwa, uwzględniając odpowiednie metody i procedury. Istnieje wiele przesłanek do przeprowadzenia tej oceny, gdyż wycena stanowi miarę wartości, umożliwiającą wymianę gotówki na prawa własności (w przypadku spółki akcyjnej) i odwrotnie. Dzięki sprawnemu przepływowi dokumentów, proces wyceny spółki może zająć do 2 tygodni.

Fairness Opinion to niezależna ocena przedstawiona przez zewnętrznego doradcę finansowego w celu oszacowania, czy proponowana transakcja finansowa, tak jak fuzje, przejęcia, umorzenie akcji, jest uczciwa i sprawiedliwa dla wszystkich zainteresowanych stron. To profesjonalna opinia, która ma na celu potwierdzenie, że warunki i cena transakcji odpowiadają aktualnej wartości przedsiębiorstwa i nie są obciążone niekorzystnymi warunkami dla żadnej ze stron. Fairness Opinion jest często wymagana w przypadku kompleksowych i znaczących transakcji korporacyjnych, aby zapewnić przejrzystość i niezależną ocenę warunków umowy.

Sporządzenie Fairness Opinion rekomendujemy w przypadkach takich jak:

 • wezwanie na sprzedaż akcji,
 • umorzenie akcji własnych (buy-back),
 • kupno spółki lub sprzedaż firmy,
 • fuzja,
 • połączenia wewnątrz grupy i restrukturyzacje,
 • wykup właścicieli mniejszościowych.

Fairness Opinion jest szczególnie istotna, gdyż umożliwia obiektywną ocenę transakcji z perspektywy wszystkich zainteresowanych stron.

Jeżeli potrzebujesz wyceny swojego przedsiębiorstwa, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Nasz doświadczony zespół ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego pomoże oszacować wartość aktywów związanych z działalnością firmy oraz przygotować prognozy finansowe. Posiadamy bogate doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw z różnych sektorów, od start-upów po ugruntowane spółki. Działamy na terenie całego kraju i możemy zrealizować nawet najbardziej złożone projekty. Współpracujemy również z ekspertami zewnętrznymi, takimi jak prawnicy, specjaliści ds. podatków, sprawozdawczości finansowej i nieruchomości, aby zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę.

Wycena Przedsiębiorstwa - Nasze doświadczenie

Jeżeli potrzebujesz Wyceny Przedsiębiorstwa, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Nasz doświadczony zespół ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego pomoże oszacować wartość aktywów związanych z działalnością firmy oraz przygotować prognozy finansowe. Posiadamy bogate doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw z różnych sektorów, od start-upów po ugruntowane spółki. Działamy na terenie całego kraju i możemy zrealizować nawet najbardziej złożone projekty. Współpracujemy również z ekspertami zewnętrznymi, takimi jak prawnicy, specjaliści ds. podatków, sprawozdawczości finansowej i nieruchomości, aby zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę.

Nasze usługi wycen

Wycena Przedsiębiorstwa

Wycena Przedsiębiorstwa to kluczowy krok do podejmowania strategicznych decyzji. Wiemy to, dlatego oferujemy profesjonalne, rzetelne i indywidualne raporty z wyceny przedsiębiorstw. Z nami otrzymasz profesjonalny raport z wyceny już w dwa tygodnie od dostarczenia danych.

Dowiedz się więcej

Wycena Firmy

Wycena Firmy - Czy zdarzyło Ci się kiedyś zastanawiać, ile  warta jest Twoja firma? To właśnie tutaj wkracza nasza zespół ekspertów. Dzięki profesjonalnym, rzetelnym i spersonalizowanym raportom z wyceny firm, opracowujemy kompleksową analizę, która pozwala na oszacowanie wartości Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

Wycena Spółki

Wycena spółki czyli zrozumienie rzeczywistej wartości ma kluczowe znaczenie przy różnorodnych okazjach i potrzebach biznesowych. Niezależnie od tego, czy rozważasz restrukturyzację lub przekształcenie formy prowadzonej działalności, planujesz transakcje kupna lub sprzedaży nasza usługa wyceny spółek jest dla Ciebie.

Dowiedz się więcej

Wycena Działalności Gospodarczej

Wycena Działalności Gospodarczej - oferujemy profesjonalne, rzetelne i spersonalizowane raporty z wyceny (JDG). Nasze doświadczenie we współpracy z Tobą pozwoli zrozumieć unikalne cechy Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Wycena ZCP (Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa)

Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa jest kluczowym narzędziem, które pozwala dokładnie oszacować jej wartość i potencjał. Przy współpracy z naszymi ekspertami, będziesz miał okazję lepiej poznać potencjał i perspektywy Twojej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

Wycena Przez Biegłego Sądowego

Weryfikacja wyceny przez biegłego to proces, który odgrywa kluczową rolę w wielu sprawach sądowych i pozasądowych. Współpracując z nami, możesz być pewny, że otrzymasz wartościowy raport z wyceny, który będzie stanowił ważny element w osiąganiu Twoich celów.

Dowiedz się więcej
Scroll to Top