Wycena Spółki

Wycena Spółki

Sprawdź ile jest warta Twoja Spółka

Spółka to rodzaj działalności osób fizycznych lub prawnych oparty na umowie albo statucie, mający zazwyczaj na celu prowadzenie działalności gospodarczej.

Metody Wyceny Spółki

Wycena Spółki metodą dochodową [DCF]

Wycena spółki metodą dochodową, czyli metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych [DCF], polega na prognozowaniu przyszłych przepływów pieniężnych generowanych przez firmę i ich zdyskontowaniu do wartości bieżącej. Ta metoda jest szeroko stosowana w procesie wyceny spółek, ponieważ umożliwia uwzględnienie potencjału wzrostu firmy i ocenę wartości na podstawie przyszłych możliwości generowania zysków. 

Wycena Spółki  metodą porównawczą

Wycena spółki metodą porównawczą opiera się na porównaniu analizowanej firmy z innymi podobnymi spółkami notowanymi na rynku lub działającymi w tej samej branży. Ta metoda wykorzystuje wskaźniki i mnożniki finansowe innych spółek do oszacowania wartości badanej firmy, co pozwala na uzyskanie perspektywy wyceny w oparciu o obecne rynkowe ceny akcji i wyniki działalności innych podmiotów.

Wycena Spółki  metodą majątkową

Wycena spółki metodą majątkową to proces, w którym analizuje się wartość netto aktywów firmy, czyli różnicę między aktywami a zobowiązaniami. Ta metoda zakłada, że wartość spółki wynika głównie z wartości jej fizycznych aktywów, takich jak nieruchomości, maszyny czy zapasy, a niekoniecznie z przepływów pieniężnych czy zysków.

Wycena Spółki - Oferta 

Przeprowadzimy profesjonalną wycenę spółek.
Zadzwoń do nas, a z przyjemnością przedstawiam ofertę dotyczącą wyceny spółek. Jesteśmy zaangażowani w ścisłą współpracę
z klientem, zapewniając dostęp do naszych ekspertów i odpowiedzi na wszelkie pytania związane z procesem wyceny.

Jak inaczej mogę wycenić Firmę ?

Raport - Wycena
Konsultacje w sprawie wyceny
Kalkulator Wyceny
Cena / Koszt
3
6
10
Czas realizacji usługi
6
8
10
Dokładność wyniku
10
8
5
Zrozumienie otrzymanego wyniku
10
8
6
Zgodność z przepisami prawa
10
0
0
Wiarygodność
10
10
4
Legenda:
1 – Niska wartość,
10 – Wysoka wartość
*Idealny scenariusz to 10 pkt w każdej kategorii.

Istnieją 3 sposoby na wycenę przedsiębiorstwa:

1

Wycena przedsiębiorstwa – usługa

Usługa wyceny przedsiębiorstwa charakteryzuje się przede wszystkim kompleksowym podejściem do oceny wartości finansowej firmy, uwzględniającym szeroki zakres czynników, takich jak jej aktywa, przepływy pieniężne, pozycja na rynku oraz przyszłe perspektywy wzrostu. Jest to proces wymagający wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w analizie finansowej, a także zrozumienia specyfik branżowych i warunków rynkowych. Wycena  przedsiębiorstwa dostarcza kluczowych informacji niezbędnych do podejmowania decyzji biznesowych, takich jak sprzedaż firmy, pozyskiwanie inwestycji czy planowanie strategiczne.

2

Wycena przedsiębiorstwa - konsultacje

Wyceny przedsiębiorstwa –  konsultacje charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego klienta, gdzie eksperci finansowi analizują unikalne aspekty biznesu, takie jak jego struktura, rynek, konkurencja i przyszłe perspektywy. W trakcie konsultacji, specjaliści stosują różnorodne metody wyceny, dostosowane do specyfiki i celów przedsiębiorstwa, aby zapewnić jak najbardziej dokładną i wiarygodną ocenę wartości. Więcej informacji tutaj: Wyceny przedsiębiorstwa konsultacje

3

Wycena przedsiębiorstwa - kalkulator

Wycena przedsiębiorstwa kalkulator charakteryzuje się szybkością i łatwością dostępu, umożliwiając użytkownikom uzyskanie orientacyjnej wartości swojej firmy na podstawie wprowadzonych danych finansowych. Proces ten opiera się na uproszczonych modelach i algorytmach, które mogą dostarczyć wstępnych szacunków, ale często nie uwzględniają unikalnych cech i złożonych okoliczności biznesowych. Wycena przedsiębiorstwa kalkulator jest szczególnie przydatny jako narzędzie orientacyjne i może służyć jako pierwszy krok w procesie wyceny.

Metody wyceny przedsiębiorstwa - porównanie

Kategoria
Szybkość
Dokładność
Uwzględnienie specyfiki firmy
Koszt
Kiedy zalecane
WYCENA Z KALKULATOREM
Wysoka
Niska
Niskie
Niski
Orientacyjna ocena
WYCENA Z KONSULTACJĄ
Średnia
Średnia
Średnie
Średni
Wstępna analiza
PROFESJONALNA WYCENA
Niska
Wysoka
Wysokie
Wysoki
Kluczowe decyzje biznesowe

Chętnie omówimy ocenę wartości Twojej firmy podczas bezpłatnej wstępnej konsultacji

Rodzaje spółek  w Polsce

W Polsce przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w oparciu o wiele różnych rodzajów spółek, takich jak spółka cywilna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa i wiele innych. Wybór odpowiedniej formy spółki zależy od różnych czynników. Poniżej opiszemy podstawowe formy spółek oraz wpływ formy prawnej na wycenę.

Podstawowym podziałek spółek jest podział na:

Jest to najczęściej wybierana forma prowadzenia dużych przedsiębiorstw. Do spółek kapitałowych zaliczamy: spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę akcyjną, prostą spółkę akcyjną.
Spółka osobowa jest to spółka prawa handlowego której działalność opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami, prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą. Do spółek osobowych zaliczamy: spółkę jawną, spółkę partnerską, spółkę komandytową i spółkę komandytowo-akcyjną.

Wycena spółki cywilnej jest specyficznym przedsięwzięciem, ponieważ majątek tego rodzaju spółki to w istocie wspólne mienie wspólników. Mienie tego rodzaju objęte jest charakterystycznym rodzajem współwłasności, zwanym współwłasnością łączną. Spółka cywilna jest najprostsza ze wszystkich rodzajów spółek. Nie jest regulowana przepisami prawa handlowego, lecz cywilnego. Można ją utworzyć co najmniej przez 2 osoby fizyczne lub prawne. Założenie spółki cywilnej nie wymaga wniesienia kapitału zakładowego przez wspólników, jednak obowiązkowa jest pisemna umowa spółki. Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, w tym prywatnym, za jej zobowiązania. Spółka cywilna nie wymaga prowadzenia pełnej księgowości, aż do przekroczenia przychodów 2 mln euro w danym roku.

Wycena spółki jawnej jest procesem, który obejmuje ocenę aktywów, zobowiązań i umów między wspólnikami, aby oszacować wartość całej spółki. Ze względu na brak formalnej struktury kapitałowej, wycena spółki jawnej może być bardziej skomplikowana i wymagać szczególnej uwagi wobec umów wspólników. Spółka jawna to osobowa spółka handlowa, która posiada zdolność prawną, pomimo braku osobowości prawnej. Może więc zaciągać zobowiązania oraz nabywać prawa. Organizację taką mogą tworzyć zarówno osoby fizyczne, inne spółki prawa handlowego, jak i osoby prawne. Założenie spółki jawnej wymaga podpisania umowy pisemnej lub przy użyciu elektronicznego formularza w systemie S24. Wszyscy wspólnicy spółki jawnej są zobowiązani wnieść równy wkład (pieniężny lub niepieniężny) do kapitału zakładowego. Odpowiadają oni solidarnie za zobowiązania spółki jawnej – również swoim osobistym majątkiem.

Wycena spółki partnerskiej jest procesem, który wymaga analizy aktywów, zobowiązań oraz warunków umów między partnerami w celu oszacowania wartości całej spółki. W związku z indywidualnymi umowami między partnerami, wycena spółki partnerskiej może być bardziej złożona i wymagać uwzględnienia szczególnych aspektów dotyczących podziału zysków, zarządzania i decyzyjności w firmie. Spółka partnerska to osobowa spółka handlowa, którą mają prawo założyć co najmniej 2 osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Nie ma osobowości prawnej, lecz posiada zdolność prawną. Istotną zaletą tego rodzaju spółki jest brak wymaganego kapitału zakładowego. W celu jej założenia należy zawrzeć umowę pisemną, bez aktu notarialnego. Spółka partnerska podlega rejestracji w KRS. Do limitu 2 milionów euro można prowadzić uproszczoną księgowość.

Wycena spółki komandytowej to proces, który uwzględnia zarówno udziały wspólników komplementariuszy, którzy odpowiadają za zarządzanie spółką i ponoszą pełną odpowiedzialność, jak i udziały wspólników komandytariuszy, którzy odpowiadają jedynie do wysokości swojego wniesionego kapitału. W związku z tą podwójną naturą odpowiedzialności, wycena spółki komandytowej może być bardziej skomplikowana w porównaniu do innych form prawnych. Spółka komandytowa to spółka osobowa, która posiada zdolność prawną. Może ją utworzyć co najmniej dwóch partnerów, spośród których jeden będzie komplementariuszem, a drugi komandytariuszem.

  • Komplementariusz – prowadzi sprawy spółki i ją reprezentuje, ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za długi spółki.
  • Komandytariusz – odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki do wysokości sumy komandytowej.

Spółka komandytowa to jeden z rodzajów spółek, które nie są objęte określonym minimalnym kapitałem zakładowym.

Wycena spółki komandytowo-akcyjnej to kompleksowy proces, który uwzględnia zarówno udziały wspólników komandytariuszy, odpowiadających ograniczonym zakresem za długi spółki, jak i akcjonariuszy, którzy posiadają akcje spółki. Ta mieszana struktura kapitałowa może wprowadzać dodatkowe wyzwania w procesie wyceny, dlatego ważne jest uwzględnienie zarówno aspektów komandytowych, jak i akcyjnych w celu oszacowania wartości całej spółki komandytowo-akcyjnej. Spółka komandytowo-akcyjna to spółka osobowa, która ma zdolność prawną, ale nie posiada osobowości prawnej. Tworzą ją co najmniej dwaj partnerzy – akcjonariusz oraz komplementariusz. Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, a komplementariusz odpowiada za nie całym swoim majątkiem. Każdy akcjonariusz i komplementariusz powinien wnieść swój wkład. Minimalny kapitał zakładowy został określony na kwotę 50 000 złotych.

Wycena spółki z o.o  (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) to proces analizy finansowej, aktywów, zobowiązań i innych czynników mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa. Ta forma spółki jest często wybierana ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników, a wycena jest kluczowym narzędziem do określenia jej rzeczywistej wartości rynkowej i podejmowania strategicznych decyzji dotyczących działalności firmy. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to rodzaj spółki kapitałowej prawa handlowego, która posiada osobowość prawną. Mogą ją utworzyć osoby prawne lub osoby fizyczne. Rejestracja wymaga zgłoszenia w KRS oraz zawarcia umowy potwierdzonej aktem notarialnym. Dopuszczalne jest założenie spółki z o.o. przez jedną osobę – wówczas zamiast umowy sporządza się akt założycielski potwierdzony notarialnie. Prowadzenie spółki z o.o. wymaga pełnej księgowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych na koniec roku obrotowego.

Wycena spółki akcyjnej to proces, który obejmuje analizę wartości akcji oraz aktywów i zobowiązań firmy. Ta forma spółki charakteryzuje się tym, że kapitał jest podzielony na akcje, które mogą być notowane na giełdzie lub na innych rynkach kapitałowych, co wymaga uwzględnienia rynkowej wyceny akcji podczas określania wartości całej spółki akcyjnej.  Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, która dysponuje osobowością prawną. Może być założona przez co najmniej jedną osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną mającą zdolność prawną. Spółka akcyjna emituje akcje, a ich nabywcy – akcjonariusze – stają się wspólnikami spółki. Założenie spółki akcyjnej wiąże się z koniecznością dokonania wpisu do KRS, sporządzenia umowy założycielskiej oraz statutu spółki. Wymagane jest także wpłacenie kapitału zakładowego w kwocie minimum 100 000 złotych.

Wycena prostej spółki akcyjnej to proces analizy finansowej i ekonomicznej, który ma na celu określenie wartości jej akcji na rynku. Ta forma spółki charakteryzuje się tym, że jej kapitał jest podzielony na akcje, które nie są notowane na giełdzie, co wymaga zastosowania odpowiednich metod wyceny opartych na danych finansowych i rynkowych. Prosta spółka akcyjna weszła do porządku prawnego w dniu 1 lipca 2021 roku . Jest to uproszczona forma spółki akcyjnej, którą można znacznie łatwiej założyć, prowadzić, a w razie konieczności rozwiązać. Do jej najważniejszych zalet można zaliczyć: minimalny kapitał akcyjny w wysokości 1zł, możliwość rozwiązania spółki bez przeprowadzania formalnej likwidacji, mniej skomplikowane procedury zakładania i prowadzenia spółki, możliwość zawarcia umowy spółki online, prawo podejmowania decyzji przez organy PSA w sposób zdalny czy możliwość prowadzenia elektronicznego rejestru akcjonariuszy. 

Poniżej w tabeli krótkie podsumowanie najważniejszych informacji:

Nazwa Spółki
Rodzaj Spółki
Osobowość prawna
Odpowiedzialność wspólników
za zobowiązania
min. wartość kapitału
Pełna księgowość
cywilna
cywilna
nie
każdy wspólnik solidarnie całym swoim majątkiem
brak
powyżej 2 mln euro
jawna
osobowa
nie
każdy wspólnik solidarnie całym swoim majątkiem
brak
powyżej 2 mln euro
partnerska
osobowa
nie
w sposób ograniczony – odpowiedzialność za błąd w sztuce
brak
powyżej 2 mln euro
komandytowa
osobowa
nie
co najmniej jeden komplementariusz całym swoim majątkiem, co najmniej jeden komandytariusz w sposób ograniczony
brak
tak
komandytowo-akcyjna
osobowa
nie
co najmniej jeden komplementariusz całym swoim majątkiem, akcjonariusze nie odpowiadają
50 000 zł
tak
z o.o.
kapitałowa
tak
do wysokości wniesionego kapitału
5000 zł
tak
akcyjna
kapitałowa
tak
jedynie spółka odpowiada całym swoim majątkiem
100 000 zł
tak
PSA
kapitałowa
tak
jedynie spółka odpowiada całym swoim majątkiem
1 zł
tak

Wycena Wartości Spółki z Corporate Mind

Wycena wartości spółki powinna być sporządzona przez profesjonalny oraz niezależny podmiot. Dlatego polecamy skorzystanie z naszych usług jesteśmy obiektywni i wiarygodni dla sądów. Nasze usługi są wykorzystywane przez spółki giełdowe, firmy doradcze oraz kancelarie prawne, ale równie chętnie podejmujemy projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy konkurencyjne ceny przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Nasze podejście do wyceny uwzględnia unikalne aspekty działalności firm, otoczenia biznesowego i rynku, co pozwala na optymalne dobranie metody wyceny, dopasowaną do celu jej przeprowadzenia

Wycena Spółki - PDF

Poniżej zamieszczamy wybrane fragmenty naszych raportów oraz modeli finansowych

Najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów

Wartość spółki, zwana także wartością przedsiębiorstwa, to miara określająca całkowitą wartość ekonomiczną firmy. Obejmuje ona wartość wszystkich aktywów i zobowiązań spółki oraz odzwierciedla potencjał generowania przyszłych przepływów pieniężnych lub zysków. Wartość spółki jest kluczowym wskaźnikiem, który pozwala określić jej pozycję na rynku, atrakcyjność dla inwestorów i potencjalną zdolność do generowania zysków w przyszłości.

Wycena wartości spółki to proces analizy i oszacowania całkowitej wartości ekonomicznej przedsiębiorstwa. Jest to kompleksowa ocena uwzględniająca zarówno aktywa, zobowiązania, przepływy pieniężne, a także inne czynniki mające wpływ na wartość firmy, mają na celu określenie rzeczywistej wartości rynkowej i pomaga podejmować strategiczne decyzje biznesowe.

Wycena Spółki - Nasze doświadczenie

Jeżeli potrzebujesz Wyceny swojej Spółki, zapraszamy do skontaktowania się z nami. Nasz doświadczony zespół ekspertów z różnych dziedzin życia gospodarczego pomoże oszacować wartość aktywów związanych z działalnością firmy oraz przygotować prognozy finansowe. Posiadamy bogate doświadczenie w wycenie spółek z różnych sektorów, od start-upów po ugruntowane spółki. Działamy na terenie całego kraju i możemy zrealizować nawet najbardziej złożone projekty. Współpracujemy również z ekspertami zewnętrznymi, takimi jak prawnicy, specjaliści ds. podatków, sprawozdawczości finansowej i nieruchomości, aby zapewnić kompleksową i profesjonalną obsługę.

Nasze usługi wycen

Wycena Przedsiębiorstwa

Wycena Przedsiębiorstwa to kluczowy krok do podejmowania strategicznych decyzji. Wiemy to, dlatego oferujemy profesjonalne, rzetelne i indywidualne raporty z wyceny przedsiębiorstw. Z nami otrzymasz profesjonalny raport z wyceny już w dwa tygodnie od dostarczenia danych.

Dowiedz się więcej

Wycena Firmy

Wycena Firmy - Czy zdarzyło Ci się kiedyś zastanawiać, ile warta jest Twoja firma? To właśnie tutaj wkracza nasza zespół ekspertów. Dzięki profesjonalnym, rzetelnym i spersonalizowanym raportom z wyceny firm, opracowujemy kompleksową analizę, która pozwala na oszacowanie wartości Twojej firmy.

Dowiedz się więcej

Wycena Spółki

Wycena spółki czyli zrozumienie rzeczywistej wartości ma kluczowe znaczenie przy różnorodnych okazjach i potrzebach biznesowych. Niezależnie od tego, czy rozważasz restrukturyzację lub przekształcenie formy prowadzonej działalności, planujesz transakcje kupna lub sprzedaży nasza usługa wyceny spółek jest dla Ciebie.

Dowiedz się więcej

Wycena Działalności Gospodarczej

Wycena Działalności Gospodarczej - oferujemy profesjonalne, rzetelne i spersonalizowane raporty z wyceny (JDG). Nasze doświadczenie we współpracy z Tobą pozwoli zrozumieć unikalne cechy Twojej jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej

Wycena ZCP (Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa)

Wycena Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa jest kluczowym narzędziem, które pozwala dokładnie oszacować jej wartość i potencjał. Przy współpracy z naszymi ekspertami, będziesz miał okazję lepiej poznać potencjał i perspektywy Twojej zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej

Wycena Przez Biegłego Sądowego

Weryfikacja wyceny przez biegłego to proces, który odgrywa kluczową rolę w wielu sprawach sądowych i pozasądowych. Współpracując z nami, możesz być pewny, że otrzymasz wartościowy raport z wyceny, który będzie stanowił ważny element w osiąganiu Twoich celów.

Dowiedz się więcej
Scroll to Top