Wycena wartości przedsiębiorstwa - wstęp finansowy | analiza 2023

Wartość przedsiębiorstwa - praktyczna definicja 

Wycena wartości przedsiębiorstwa jest możliwa po określeniu czym tak naprawdę jest wartość przedsiębiorstwa. Istnieje wiele podejść do definiowania wartości oraz wyceny przedsiębiorstwa. Na potrzeby niniejszego artykułu posłużymy się następującą definicją: wartość przedsiębiorstwa można zdefiniować jako sumę jego wartości składowych, czyli:

Księgowa wartość przedsiębiorstwa

(aktywa + zadłużenia)

+

Wartość kapitału zewnętrznego

[relacja z klientami, dostawcami*, akcjonariuszami**, wizerunek oraz siła marki]

Wartość kapitału wewnętrznego

(struktura organizacyjna, wydajność procesów, wdrożone nowe rozwiązania technologiczne, stopień realizacji strategii, przewaga konkurencyjna, sposób zarządzania zasobami w firmie)

+

Wartość zasobów ludzkich

(kreatywność pracowników, wydajność personelu, sprawny zarząd i pozostała kadra menedżerska)

* kontrakty, umowy o współpracę, programy lojalnościowe
** siła akcjonariatu, zadowolenie akcjonariuszy

Rysunek 1 Wartość przedsiębiorstwa jako suma jego wartości składowych

Poszczególne elementy stanowią całość, która generuje przepływy pieniężne. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że tylko „księgowa wartość przedsiębiorstwa” jest odzwierciedlona sprawozdaniach finansowych, pozostałe elementy najczęściej są niewidoczne [warto jednocześnie pamiętać, że sprawozdania finansowe bardzo rzadko odzwierciedlają wartość rynkową, sprzedaży poszczególnych składników majątku, w celu oszacowania rynkowej wartości przedsiębiorstwa w odniesieniu do składników bilansowych najczęściej dokonuje się korekt – poprzez zastosowanie wyceny majątkowej jako narzędzia poznania wartości, Skorygowane aktywa netto [SAN]). Powyższe ma bardzo duże konsekwencje w określaniu wartości przedsiębiorstwa. Na początku ubiegłego wieku to metody księgowe wyznaczania wartości był na pierwszym miejscu. Teraz często przyjmuje się, że wartość księgowa (po pewnych korektach) stanowi dolną granicę wartości przedsiębiorstwa. Dzisiaj z punktu widzenia właścicieli (udziałowców / akcjonariuszy) najlepszą metodą wyceny jest metoda dochodowa która polega na dyskontowaniu przyszłych strumieni pieniężnych odpowiednią stopą dyskontową. Przedsiębiorstwo jest więc warte tyle, ile wynosi obecna wartość strumieni pieniężnych wygenerowanych w przyszłości. Alternatywą mogą być metody mnożnikowe

Porozmawiajmy o wycenie Twojego przedsiębiorstwa

Umów się na bezpłatną konsultację

Podstawowe czynniki kształtujące cenę  przedsiębiorstwa - na czym oprzeć wycenę ?

Właściciele firm powinni wiedzieć jakie czynniki wpływają na wartość ich biznesu, zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie czasu. Zatem kluczowe jest zrozumienie wpływu poszczególnych czynników na wartość firmy. Dzięki czemu poprzez odpowiednie zarządzanie można uzyskać wzrost wartości przedsiębiorstwa. Przez dziesiątki lat, w różnych częściach świata starano się jednoznacznie zdefiniować czym jest wartość, która tworzona przez przedsiębiorstwa sprawiała, że są one więcej warte niż kontrolowane przez nie aktywa. Jak zostało zaznaczone wcześniej, na wartość przedsiębiorstwa wpływają zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne samej organizacji. W literaturze przedstawiono wiele interesujących porównań źródeł wartości firmy. Jednym z takich zestawień jest zaproponowana przez M. Marcinkowską mapa czynnikowa (Marcinkowska, 2000: 38):

Tabela 1 Mapa czynnikowa – Opracowanie własne na podstawie Marcinkowska, 200:38

Siła oddziaływania poszczególnych czynników, a metody wyceny firmy

Siła wpływu na wartość dla właścicieli po szczególnych generatorów wartości według Price Waterhouse 

Tabela 2 Siła oddziaływania poszczególnych czynników na wzrost wartości dla akcjonariuszy, Źródło: P. Driscoll, Value Builder Enhancing Shareholder Value, Warsaw Corporate Center 1997, za J. Jężak, Zarządzanie zorientowane na wzrost wartości przedsiębiorstwa,[w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem-koncepcje przekrojowe, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, pod red. H.Jagody i J.Lichtarskiego, AE Wrocław 1998, s.288 

Jak zostało przedstawione w tabeli, wpływ niektórych czynników jest większy niż pozostałych. Niestety nie można bezkrytycznie zgodzić się z wnioskami płynącymi z powyższego zestawienia. Z punktu mechanizmów matematycznych zaszytych w modelach wyceny przedsiębiorstw, zmniejszenie inwestycji czy nakładów na kapitał obrotowy wpłynie na wzrost wartości przedsiębiorstwa jednak będzie to efekt krótkoterminowy. Niestety ograniczenie inwestycji w bieżącym okresie wpłynie na konkurencyjność przedsiębiorstwa w kolejnych okresach a tym samym przełoży się na lojalność klientów, czyli ostatecznie na wolne przepływy pieniężne. Zatem nietrudno sobie wyobrazić, że w długim terminie właściciele więcej stracą niż zyskają. Dlatego nie zaleca się przedsiębiorstwom zmniejszenie nakładów na kapitał obrotowy oraz nakładów inwestycyjnych w celu wzrostu wartości dla właścicieli [takie działania mogą mieć sens tylko w ściśle określonych przypadkach gospodarczych].

Należy również pamiętać, że poszczególne czynniki wchodzą we wzajemną relację, czyli zmiana jednego czynnika może wpływać w odmienny sposób na pozostałe. Zatem decydując się na optymalizowanie poszczególnych czynników w danym przedsiębiorstwie należy podchodzić niezwykle ostrożnie do uwzględnienia specyficznych czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych konkretnego przedsiębiorstwa. Zdając sobie sprawę z wyżej przedstawionych zależności propagatorzy parametrów mierzących efekt kreacji wartości przedsiębiorstwa, pokazują siłę poszczególnych generatorów wartości z punktu właścicieli biznesu.

Rysunek 3 Składniki wartości parametru EVA. Źródło: Demystiffying EVA and EVA Implementation, Fingan & Company LCC, Icelandic Management Association Conference on EVA, November 16, 1999 

Ekonomiczna wartość dodana (ang. Economic Value Added – EVA) jest to miernik opracowany przez firmę Stern Stewart & Co. z Nowego Jorku.

Miara ta informuje czy dana firma kreuje wartość / korzyści dla właścicieli. Właściciel firmy oczekuje wzrostu jej wartości. Wzrost wartości przedsiębiorstwa następuje, gdy w toku bieżącej i inwestycyjnej działalności stopa zwrotu od zainwestowanego kapitału będzie wyższa od kosztu pozyskania i dysponowania tym kapitałem (ROIC > WACC).

Wzór:

EVA = NOPAT – IC · WACC (oryginalny wzór Stern Stewart & CO.)

Gdzie:

NOPAT = zysk operacyjny x (1 -podatek)

IC = aktywa trwałe + kapitał obrotowy netto [należności + zapasy – zobowiązania handlowe)

 

WACC = udział kapitału w finansowaniu x koszt kapitału + udział długu w finansowaniu x koszt długu x (1 – podatek)

 

Definicje:

NOPAT- zysk operacyjny netto po opodatkowaniu

IC- zainwestowany kapitał

WACC – średni ważony koszt kapitału w spółce

 

Podsumowując - Wartość Przedsiębiorstwa

Największy wpływ na wzrost wartości mają koszty operacyjne, które to wpływają na NOPAT, a tym samym na generowane przepływy pieniężne. Wnioski na podstawie tabeli nr 2 oraz rys. nr 3 są spójne. Dla przypomnienia, z tabeli wynika, że czynnikiem o największym oddziaływaniu na wzrost wartości jest wzrost marży zysku operacyjnego [+1% marży -> +23% wpływu na wartość] z kolei z rys. nr 3 wynika, że decydującym czynnikiem są koszty operacyjne jednostki .Warto w sposób szczegółowy zapoznać się z rys. 3 który pokazuje wpływ poszczególnych czynników na różnych poziomach, tak aby jak najbardziej skutecznie podejmować decyzję menadżerskie w zakresie kreowania wartości w długim terminie. 

Autor: Mateusz Laska
Znajdź mnie na Linkedin!

Wycena Wartości Przedsiębiorstwa

Bezpłatne konsultacje

Kliknij gwiazdkę aby dokonać oceny !
Scroll to Top
Share via
Copy link