Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową

Metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa  - wycena spółki - wycena firmy 

Wycena Przedsiębiorstwa  | Wycena Spółki | Wycena Firmy – metodą dochodowa tzn. zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) – stosowana jest do wyceny przedsiębiorstwa generujących dochód i dodatnie przepływy pieniężne, o ugruntowanej pozycji rynkowej, pozwalającej zakładać dalszą generację takich dochodów i przepływów. Metoda ta koncentruje się na przyszłych przepływach, a zatem pozwala na uwzględnienie przyszłych korzyści, które zostaną wygenerowane przez podmiot. Metoda DCF zakłada, że wartość kapitałów własnych na dzień sporządzenia wyceny jest równa bieżącej wartości zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych. Zastosowanie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych pozwala na obliczenie wartości fundamentalnej przedsiębiorstwa.

Wycena kapitałów własnych metodą DCF może zostać sporządzona na podstawie przepływów środków pieniężnych dla właścicieli („FCFE”) lub przepływów wolnych środków pieniężnych dostępnych dla wszystkich dawców kapitału („FCFF”). Wartość Spółki oszacowano przy zastosowaniu modelu wolnych przepływów pieniężnych dla wszystkich dawców kapitału (Free Cash Flow to Firm), co można zapisać w postaci poniższego wzoru:

gdzie:

 • EV – wartość przedsiębiorstwa,
 • FCFF – strumień wolnej gotówki dla stron finansujących firmę w kolejnym roku projekcji,
 • t – kolejny rok projekcji (1, 2, 3 … n),
 • n – długość okresu projekcji,
 • R – stopa dyskontowa,
 • RV – wartość rezydualna,
 • Dn – dług netto.

W metodzie DCF, w zależności od poszczególnej techniki, strumienie przepływu gotówki, na podstawie których określana jest wartość przedsiębiorstwa, mogą być szacowane w różny sposób. Jedna z najczęściej stosowanych kalkulacji pozwala na wyliczenie ich według następującego wzoru:

gdzie:

 • FCFF – wolny przepływ pieniężny dla wszystkich dawców kapitału,
 • EBIT – zysk operacyjny,
 • A – amortyzacja,
 • ΔKO – zmiana kapitału obrotowego,
 • NI – nakłady inwestycyjne.

Jako stopę dyskonta w wycenie metodą dochodową przyjmuje się średnioważony koszt kapitału (WACC), finansujący aktywa przedsiębiorstwa.

gdzie:

 • WACC – średnioważony koszt kapitału,
 • E – wartość kapitału własnego,
 • D – wartość kapitału oprocentowanego,
 • k – koszt kapitału własnego,
 • Kd – koszt długu,
 • T – stopa podatkowa.

Koszt kapitału własnego najczęściej oblicza się w oparciu o model CAPM (Capital Assets Pricing Model).

gdzie:

 • Re – koszt kapitału własnego,
 • Rf – wolna od ryzyka stopa dyskontowa (oparta na oprocentowaniu obligacji skarbowych),
 • B– indeks ryzyka (szacowany w oparciu o odchylenia standardowe i zmienności kursów akcji spółek w danej branży),
 • MP – stała premia za ryzyko związane z inwestowaniem w aktywa obarczone ryzykiem.

Wartość rezydualna liczona jest dla okresu stabilnych przepływów pieniężnych po okresie szczegółowej prognozy i przyjmuje wyraża się wzorem:

gdzie:

 • RV – wartość rezydualna,
 • FCFFn – przepływ w okresie rezydualnym,
 • R – koszt kapitału,
 • g – stabilna stopa wzrostu.

Zalety wyceny spółki metodą dochodową 

 • Wycena w oparciu o generowane przepływy pieniężne [w odróżnieniu od zysku netto, który jest wartością księgową] na dzień wyceny 
 • Ocena zdolności posiadanego majątku i know – how do generowania przepływów pieniężnych w przyszłości
 • Skupienie się na przyszłych dochodach spółki

Wady wyceny spółki metodą dochodową 

 • Wysoki stopień złożoności, tzn. konieczność prognozowania wielu zmiennych aby ustalić wartość 
 • Realizacja prognoz finansowych często bywa obarczona dużym ryzykiem
 • Trudności w szacowaniu kosztu kapitału / stopy zwrotu, która może być różną dla różnych grup interesariuszy
 • Ryzyko przeszacowań, szczególnie gdy znaczna cześć wartości przedsiębiorstwa to wartość rezydualna

Porozmawiajmy o wycenie Twojego przedsiębiorstwa

Umów się na bezpłatną konsultację

Kiedy należy zachować ostrożność z wykorzystaniem  dochodowej metody wyceny przy określaniu wartości firmy ?

Szczególną ostrożność w szacowaniu wartości należy zachować w przypadku przedsiębiorstw, które:

 • znajdują się w trudnej sytuacji finansowe
 • działają w cyklicznych branżach, gdzie zyski i przepływy pieniężne podążają za koniunkturą
 • posiadają aktywa, które nie generują przepływów pieniężnych
 • przechodzą proces restrukturyzacji
 • biorą udział w procesie fuzji i przejęć
 • małych i mikro firm, których wyniki finansowe cechuje duża zmienność oraz niepewność
 • planują lub są w trakcie dużych inwestycji (w relacji do skali prowadzonego biznesu)

Kiedy wzrasta wiarygodność wyceny dochodowej  ?

Dobór odpowiedniej metody wyceny w zależności od etapu, na którym znajduje się przedsiębiorstwo zapewnia, że wartość została oszacowana w sposób właściwy. Nie inaczej jest w przypadku metody DCF. Poniżej kilka elementów, które powinny być brane pod uwagę przez wyceniającego, który decyduje się na ww. metodę.

 • Przekroczenie break-even point przez wycenianą spółkę
 • Realistyczne prognozy przychodowe, najlepiej poparte odpowiednimi umowami
 • Założenia co do finansowania CAPEX oraz wydatków bieżących niezbędnych do osiągnięcia zakładanych przychodów powinny być potwierdzone odpowiednimi umowami

Pozostałe Metod Wyceny Przedsiębiorstw  

Powyższe metody należą do klasycznych metod wyceny, pamiętajmy jednak o pozostałych metodach wyceny takich jak:

Na wybór odpowiedniej wyceny wpływa wiele czynników m.in. forma prawna prowadzonej działalności. Nie jest to jednak jedyny, a tym bardziej kluczowy czynnik.

Podsumowanie Wycena przedsiębiorstwa metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych [DCF]

We współczesnych finansach wolne przepływy pieniężne odgrywają kluczową rolę. To właśnie one a nie sam zysk netto są wykorzystywane do oceny analizy działalności przedsiębiorstwa, do oceny projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa, a także do wyceny całych przedsiębiorstw. Natomiast zyski są tylko miarą księgową wyników firmy i nie prezentują prawdziwych korzyści jakie osiąga przedsiębiorstwo. Wolne przepływy pieniężne reprezentują gotówkę, jaką dane przedsiębiorstwo jest w stanie wygenerować ze swojej podstawowej działalności (działalności operacyjnej) po poniesieniu nakładów związanych z odtworzeniem lub powiększeniem swoich środków produkcji.

Podsumowując w celu dokonania analizy wartości na podstawie historycznych wyników przedsiębiorstwa, jego obecnej działalności oraz założeń przyjętych dla kilkuletnich prognoz finansowych, przeprowadza się następujące kroki:

 1. Określenie przewidywanych wielkości przepływów pieniężnych w okresie objętym prognozami.
 2. Zdyskontowanie tych wielkości do wartości na dzień analizy (NPV) przy użyciu stopy dyskonta uwzględniającej relatywne ryzyko osiągnięcia tych przepływów oraz wartości pieniądza w czasie.
 3. Określenie wartości rezydualnej, rozumianej jako wartość na dzień analizy przepływów pieniężnych po okresie objętym prognozami.
 4. Dodanie wartości rezydualnej do wartości NPV. Wartość aktywów nieoperacyjnych, przykładem których mogą być niezagospodarowane środki pieniężne czy nieruchomości (jeśli takie istnieją), koryguje w górę wartość wycenianego podmiotu, ze względu na fakt, że aktywa te nie generują dla przedsiębiorstwa bezpośrednio przychodów operacyjnych i są zbędne dla jego bieżącej działalności. Natomiast zadłużenie skoryguje w dół wartość wycenianego przedsiębiorstwa.

Autor: Mateusz Laska
Znajdź mnie na Linkedin!

Wycena Wartości Przedsiębiorstwa

Bezpłatne konsultacje

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top
Share via
Copy link