Wycena przedsiębiorstwa - Jak Wyceniać Wartość ?

Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw - metody wyceny wartość przedsiębiorstwa 

Istnieje wiele metod wyceny przedsiębiorstw natomiast wyróżniamy trzy główne podejścia wyceny wartości przedsiębiorstwa: 

Każda z metod wyżej wymienionych została opisana na blogu wycenafirm.com.pl. Dostęp do artykułu po najechaniu w aktywny link.

Wycena przedsiębiorstwa – oferta

Wycena przedsiębiorstwa – nasz oferta obejmuje wycenę w oparciu o różne metody takie jak metoda dochodowa (DCF), metoda porównawcza oraz metoda majątkowa. Dzięki indywidualnemu podejściu do każdego klienta i rzetelnej analizie danych finansowych, jesteśmy w stanie dostarczyć profesjonalne i wiarygodne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, które może być wykorzystane w różnych celach, takich jak sprzedaż, fuzje, akwizycje, restrukturyzacje czy podział majątku.

Wycena przedsiębiorstwa | Firmy | Spółki  - Metoda dochodowa

Metoda wyceny na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych opiera się na prognozach wartości przedsiębiorstwa lub jego aktywów w oparciu o generowane w przyszłości dochody [Cash Flow]. To jedna z najpopularniejszych metod wyceny przedsiębiorstw, która uwzględnia realną wewnętrzną wartość spółki. Jednakże, metoda DCF jest bardzo wrażliwa na niewielkie zmiany stopy dyskontowej oraz współczynnika wzrostu w okresie rezydualnym, więc kluczowe jest ustalenie odpowiednich zmiennych. Wymaga to znajomości sektora, w którym działa przedsiębiorstwo oraz metodologii wyceny. Ostatecznie, skuteczność tej metody wyceny zależy od jakości prognoz, na których się opiera.

Podejście dochodowe obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa w oparciu o przyszłe strumienie dochodów ekonomicznych [cash flow] zdyskontowanych oczekiwaną stopą zwrotu (np. średnio ważonym kosztem kapitału inwestora).

Do metod dochodowych wyceny zalicza się między innymi:

Okres projekcji dochodów ekonomicznych (prognozy finansowej) powinien wynikać ze specyfiki biznesu uwarunkowania, które należy wziąć pod uwagę to: 

 • W przypadku przedsiębiorstw, których funkcjonowanie z założenia jest ograniczone w czasie, projekcja powinna pokrywać się z okresem planowanej działalności.
 • W przypadku założenia kontynuacji działalności przedsiębiorstwa w nieograniczonym czasie, projekcja powinna obejmować okres poprzedzający fazę pełnej dojrzałości działalności operacyjnej charakteryzującą się osiąganiem stabilnych dochodów.

Wynik wyceny metodą dochodową należy skorygować o aktywa i pasywa nieuwzględnione w prognozowanej działalności operacyjnej. Kluczowymi aspektami w podejściu dochodowym jest określenie strumieni dochodów ekonomicznych i właściwego dla danego strumienia dochodu kosztu kapitału. Wszystko to powinno być opisane w raporcie z wyceny, który jest końcowym etapem procesu wyceny. 

Porozmawiajmy o wycenie Twojego przedsiębiorstwa

Umów się na bezpłatną konsultację

Wycena  Firmy | przedsiębiorstwa | Spółki - Metoda porównawcza

Metoda porównawcza zwana inaczej metodą mnożnikową. Zgodnie z podejściem porównawczym (mnożnikowym) wartość podmiotu gospodarczego  (lub jego kapitałów) wyznaczana jest jako wielokrotność efektów generowanych przez ten podmiot. Przez efekt gospodarczy / ekonomiczny  należy rozumieć skutek  działalności jednostki wyrażony w jednostkach pieniężnych.

Efektem generowanym przez przedsiębiorstwo mogą być:

 • przychody ze sprzedaży (S),
 • zyski operacyjne (EBIT),
 • zyski operacyjne powiększone o amortyzację (EBITDA),
 • zysk netto,

Efekty te mogą być adresowane do wszystkich dostawców kapitałów spółki (S, EBIT, EBITDA) lub jedynie do dostawców kapitału własnego (ZN). Im wyższy efekt, tym wartość podmiotu (lub jego kapitałów) jest większa. Więcej w artykule Wycena Przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA

Podejście porównawcze to grupa metod wyceny opierających się na porównaniu wartości przedsiębiorstwa z innymi poprzez wykorzystanie cen transakcyjnych na rynku giełdowym lub pozagiełdowym. Istotnym czynnikiem jest dobór przedsiębiorstw porównywalnych oraz odpowiednich mierników ekonomiczno-finansowych [tzw. nośników wartości]. Wybór porównywalnych firm musi być uzasadniony i powinny należeć do tego samego sektora lub jego części. W wyjątkowych przypadkach można rozważyć także firmy z sektorów pokrewnych, ale tylko jeśli jest to  uzasadnione.

Mnożniki porównawcze wykorzystywane w wycenie opierają się na kluczowych wielkościach ekonomiczno – finansowych opisujących potencjał dochodowy i majątkowy przedsiębiorstwa.

Wyróżnić można trzy rodzaje mnożników wynikające z kapitału własnego i długu: 

Mnożniki oparte na wartości rynkowej pochodzące z transakcji z rynku publicznego lub transakcji prywatnych; np

 • P/E, P/BV – Mnożniki oparte na wartości całego przedsiębiorstwa, tj. kapitału własnego i długu; np.
 • EV/EBIT (ang. Enterprise Value/Earnings Before Interest and Taxes), EV/EBITDA (ang. Enterprise Value/Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization).

Mnożniki oparte na charakterystycznych dla danego sektora wielkościach; np.

 • EV/liczby hektolitrów piwa,
 • EV/liczby subskrybentów, 
 • EV/liczby aktywnych codziennie użytkowników portalu (ang. unique users).

Wycena oparta na mnożnikach sektorowych nie może stanowić jedynej metody wyceny. Dane na temat przedsiębiorstw stanowiących bazę porównawczą, powinny być wiarygodne, a dane dotyczące cen, aktualne na datę wyceny. W przypadku zastosowania mnożników porównawczych, kluczowe jest zachowanie spójności w przeprowadzaniu obliczeń dla wycenianego przedsiębiorstwa oraz porównywalnych firm. Konieczne są również korekty wynikające z różnic pomiędzy udziałami w wycenianym przedsiębiorstwie a udziałami w firmach porównywalnych, m.in. korekty z tytułu kontroli, płynności i wielkości. W niektórych sytuacjach konieczne jest dokonanie korekty danych finansowych w celu wyeliminowania elementów nieoperacyjnych, nadzwyczajnych lub o charakterze jednorazowym, które mogą wpłynąć na porównywalność danych.

Wycena Spółki | Przedsiębiorstwa | Firmy -  Metoda majątkowa

Podejście majątkowe obejmuje grupę metod, które wyznaczają wartość przedsiębiorstwa poprzez wartość jego aktywów pomniejszonych o pasywa . Metody majątkowe oparte są na wycenie poszczególnych składników aktywów i pasywów. Nie uwzględniają synergii pomiędzy składnikami przedsiębiorstwa, związanych z ich zorganizowanym wykorzystaniem.

Do majątkowych metod wyceny można zaliczyć w szczególności:

 • Metodę wartości skorygowanych aktywów netto [SAN]
 • Metodę wartości likwidacyjnej
 • Metodę wartości odtworzeniowej

Wycena przedsiębiorstwa z Corporate Mind

Wycena wartości przedsiębiorstwa powinna być sporządzona przez profesjonalny oraz niezależny podmiot. Dlatego polecamy skorzystanie z naszych usług jesteśmy obiektywni i wiarygodni dla sądów. Nasze usługi są wykorzystywane przez spółki giełdowe, firmy doradcze oraz kancelarie prawne, ale równie chętnie podejmujemy projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oferujemy konkurencyjne ceny przy zachowaniu najwyższych standardów jakości. Nasze podejście do wyceny uwzględnia unikalne aspekty działalności firm, otoczenia biznesowego i rynku, co pozwala na optymalne dobranie metody wyceny, dopasowaną do celu jej przeprowadzenia.

Podsumowanie – jak oszacować wartość firmy | przedsiębiorstwa | spółki 

W artykule został przedstawiony podział metod wyceny przedsiębiorstw oraz możliwość zastosowania w zależności od etapu na którym znajduje się wyceniane przedsiębiorstwo, zatem możemy wyróżnić:

Przy wyborze odpowiedniej metody wyceny, oprócz etapu rozwoju danego przedsiębiorstwa należy uwzględnić cele i funkcje wyceny, które zostały omówione w artykule dostępnym pod linkiem tutaj. Nierzadko określenie parametrów, które wpływają na wycenę jest czynnością z pogranicza sztuki i nauki. Nic zatem dziwnego, że to samo przedsiębiorstwo może być wycenione w zupełnie inny sposób przez różne podmioty wyceniające. 

Wycenianie przedsiębiorstw może być wyzwaniem, ponieważ istnieją utrudnienia związane z brakiem skwantyfikowania niektórych parametrów, takich jak ryzyka specyficzne dla danego przedsiębiorstwa, czy wymagana stopa zwrotu dla określonego inwestora. Wybór odpowiedniej metody wyceny w takim przypadku zależy często bardziej od doświadczenia i szczęścia niż od twardych naukowych faktów. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku wyznaczania wartości poszczególnych przedsiębiorstw / firm / spółek kapitałowych na wczesnym etapie rozwoju, które są w trakcie poszukiwania optymalnego modelu biznesowego. 

Autor: Mateusz Laska
Znajdź mnie na Linkedin!

Wycena Wartości Przedsiębiorstwa

Bezpłatne konsultacje

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top
Share via
Copy link