Polityka Prywatności

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Usługi świadczone przez Corporate Mind Sp. z o.o. prowadzone są również z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób gromadzenia, przechowywania oraz przetwarzania danych osobowych Klientów , niezbędnych do realizacji umowy przez Corporate Mind Sp. z o.o. z  siedzibą w Warszawie, ul. Krańcowa 61 lok.10, 02 – 493 Warszawa wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadający numer NIP 5223259542, REGON 52540295300000 (zwanym dalej „Administratorem”).
 2. Polityka Prywatności ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Klientów.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności celem ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz wykorzystuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zapewnienie adekwatnej i odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych osobowych.
 4. Serwis może pobierać przy pomocy formularza kontaktowego albo formularza rejestracji dane osobowe Użytkowników. Dane te mogą mieć postać: imienia i nazwiska, nazwy firmy, zajmowanego stanowiska, numeru telefonu oraz adresu email. Podanie wskazanych danych osobowych przez Użytkownika jest oczywiście dobrowolne. Użytkownik ma możliwość dostępu do treści swoich danych i tym samym może je poprawiać bądź aktualizować.

Kontakt z administratorem

 1. W sprawach bezpośrednio związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy  na adres e-mail: mateusz.laska@wycenaprzedsiebiorstwa.com.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:
 • niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży usług, materiałów w tym świadczenia usług drogą elektroniczną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
 • niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy na usługi świadczone przez Administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ułatwienie realizacji umowy poprzez komunikację z osobami kontaktowymi wskazanymi w umowie),
 • obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),
 • udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi zgodnie z jej treścią),
 • w celu nawiązania współpracy w związku z zainteresowaniem ofertą Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowej,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 • wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta),
 • wysyłania treści o charakterze edukacyjnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość podtrzymywania kontaktów z Klientami i dostarczania im wartościowej wiedzy z zakresu finansów, kontrolingu),
 • wysyłania treści o charakterze marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłki informacji handlowej w związku z wyrażeniem przez Klienta zgody z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażoną poprzez działanie wyraźnie potwierdzające jakim jest pozostawienie adresu e-mail),
 • marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora),
 • oferowania usług partnerów biznesowych, w tym celu przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na rozwoju działalności, możliwości oferowania usług partnerów biznesowych,
  • monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu funkcjonalności strony internetowej;
  • administrowania i zarządzania stroną internetową, w tym potwierdzania tożsamości oraz zapobiegania uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione – prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu stabilności strony internetowej oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa osobom odwiedzającym stronę;
 • agregowania danych w celu prowadzenia analiz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes w postaci prowadzenia działań mających na celu ulepszenie działania strony internetowej
 1. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie wycenafirm.com.pl.

Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe, w zależności od potrzeby, będą przekazywane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (szczególnie podmiotom, które obsługują i dostarczają systemy IT, podmiotom świadczącym usługi księgowe) oraz osobom współpracującym z Business Consulting Mateusz Laska, które muszą mieć dostęp do danych, aby możliwe było wykonywanie powierzonych im obowiązkom. Państw dane osobowe mogą być również przekazywane bankom, podmiotom obsługującym przesyłki, podmiotom obsługującym transakcje płatnicze a także uprawnionym do tego organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w szczególności urzędom skarbowym, oczywiście gdy okaże się to niezbędne.
 2. W związku z tym, iż Serwis wycenafirm.com.pl  korzysta z narzędzi, np. Google Analytics, Google Ads, , Google Search Console, Facebook Ads, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA)

Prawa przysługujące w związku z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych

 1. Mają Państwo prawo do:
 • zażądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie to opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Celem wycofania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail: mateusz.laska@wycenaprzedsiebiorstwa.com
 1. W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w części „Kontakt z Administratorem”.

Okres przechowywania danych

 1.  Okres przez jaki będą przetwarzane Państwa dane osobowe jest uzależniony od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz podstawy prawnej, na której wskazany cel opiera się
 2. W zakresie złożonej przez Państwa reklamacji do momentu jej rozpatrzenia. W przypadku dochodzenia żądań i/lub obrony praw do czasu rozstrzygnięcia konfliktu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia żądań.
 3.  Przez czas określony przepisami prawa z dziedziny rachunkowości i finansów,
 4.  Przez czas obsługi przesłanej do nas wiadomości,
 5. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, dane te mogą być przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.

Pliki cookies

 1. Serwis wycenaprzedsiebiorstwa.com wykorzystuje pliki cookies.
 2. Pliki „cookies” (ciasteczka) to małe pliki, które są wysyłane przez serwer internetowy do Państwa przeglądarki oraz następnie przechowywane są na Państwa komputerze. Pliki „cookies” pomagają analizować ruch sieciowy oraz rozpoznają, która część strony internetowej została odwiedzona. Moja strona internetowa również używa plików cookies, aby możliwe było zastosowanie podejścia indywidualnego do każdego odwiedzającego poprzez  dostosowanie działań do Państwa potrzeb. Dzieje się to poprzez, np. gromadzenie i zapamiętywanie informacji o Państwa preferencjach. Informacje te są wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu analizowania danych statystycznych a następnie są usuwane  z systemu.
 3. Serwis wykorzystuje poniższe pliki cookies:
 • Cookies sesyjne –które pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika tylko do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Informacje, które zostały zapisane są wtedy trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Cookies stałe – które pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu kiedy zostaną usunięte bądź ustawienia zostaną zmienione. Zakończenie sesji przeglądarki albo wyłączenie urządzenia nie spowoduje, że zostaną usunięte.
 1. Pliki „cookies” w żaden sposób nie powodują, że Administrator będzie mieć dostęp do Państwa komputera albo informacji o Państwie za wyjątkiem informacji o tym, w jaki sposób korzystacie Państwo ze strony internetowej Administratora oraz danych osobowych, którymi zdecydujecie się Państwo podzielić z Administratorem.
 2. Celem monitorowania oraz ulepszania strony internetowej Administrator gromadzi zbiorcze informacje na Państwa temat w momencie, kiedy strona jest przez Państwa przeglądana. Informacje te to np. szczegóły, które dotyczą Państwa systemu operacyjnego, wersja przeglądarki, adres IP oraz URL nazwy domeny. Administrator może prowadzić ogólne statystyki, zbierać dane, które dotyczą ruchu sieciowego na stronie internetowej oraz informacje o bliźniaczych stronach a następnie udostępniać te dane osobom trzecim w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych. Dane te nie zawierają żadnych danych osobowych. Biorąc pod uwagę te same względy Administrator może zbierać i gromadzić informacje dotyczące sposobu korzystania z Internetu przez wykorzystywanie „cookies ”zapisanych na twardym dysku w Państwa komputerach. „Cookies” zawierają informacje, które są przenoszone na dysk twardy Państwa urządzenia.

Źródło danych

Dane osobowe, które są przetwarzane w związku z użytkowaniem Serwisu wycenaprzedsiebiorstwa.com  oraz z usług, które są świadczone przez Administratora pozyskiwane są przeważnie bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą albo od podmiotu, który jest reprezentowany przez osobę fizyczną. Od podmiotu, który jest reprezentowany przez  osobę fizyczna Administrator może otrzymać dane pod postacią imienia, nazwiska, telefonu, adresu e-mail, zajmowanego stanowiska, miejsca pracy albo zakresu obowiązków.

Data wejścia w życie Regulaminu oraz Polityki prywatności 01.12.2022.

Scroll to Top