Pobierz artykuł

Etapy Procesu Wyceny Przedsiębiorstwa - Wycena Firmy

Etapy Procesu Wyceny Przedsiębiorstwa - Wycena Firmy

Poniższy artykuł należy traktować jedynie jako identyfikację poszczególnych etapów, a nie szczegółowa instrukcję. Każdy z wymienionych etapów można rozpisać w co najmniej kilku artykułach. W treści artykułu znajdują się  odniesienia do już istniejących materiałów, w których zostały wyjaśnione określone zagadnienia.

Wycena przedsiębiorstwa to proces dochodzenia do oceny wartości przedsiębiorstwa. Przedstawione poniżej etapy tego procesu stanowią uproszczony obraz, jak wygląda wycena przedsiębiorstwa. W praktyce mogą występować odstępstwa od przyjętego modelu. Zdarza się również, że w trakcie wyceny Wyceniający zwraca się do innych ekspertów, takich jak rzeczoznawcy majątkowi, biegli rewidenci, doradcy podatkowi, analitycy rynku czy prawnicy, aby ustalić wartość poszczególnych składników majątkowych lub przesłanki do przyjęcia stosownych założeń.

Proces wyceny przedsiębiorstwa jest złożony i wymaga precyzyjnego podejścia. Na samym początku konieczne jest zebranie wszystkich istotnych informacji o przedsiębiorstwie, w tym danych finansowych, rynkowych oraz operacyjnych. Następnie, na podstawie tych danych, stosuje się różnorodne metody wyceny, takie jak metoda porównawcza, metoda dochodowa czy metoda majątkowa. W każdym przypadku kluczowe jest uwzględnienie specyfiki branży, w której działa przedsiębiorstwo, oraz aktualnych warunków rynkowych. Należy również wziąć pod uwagę specyfikę przedsiębiorstwa. Np. wycena działalności gospodarczej będzie charakteryzować się zmodyfikowanym procesem niż w przypadku wyceny spółki kapitałowej. Wynik wyceny może mieć istotne znaczenie dla decyzji inwestycyjnych, negocjacji handlowych czy planowania strategicznego. Dlatego też, wycena przedsiębiorstwa powinna być przeprowadzona przez doświadczonych specjalistów, aby zapewnić jej wiarygodność i dokładność.

Określenie celu wyceny przedsiębiorstwa

Zanim przystąpisz do sporządzenia wyceny niezbędne jest określenie celu wyceny, który wpływa na wybór standardu wartości. Należy również pamiętać, że cel wyceny jest ściśle powiązany z funkcją jaką ma spełniać wycena firmy. Na przykład, wycena przedsiębiorstwa na sprzedaż może różnić się od wyceny przedsiębiorstwa w restrukturyzacji. Cel wyceny determinuje również zakres analizy oraz wybór odpowiednich metod i narzędzi. Właściwe zrozumienie celu pozwala na dostosowanie procesu wyceny do specyficznych potrzeb klienta oraz zapewnia, że końcowy raport będzie adekwatny i użyteczny dla odbiorcy. Jasno określony cel pomaga w komunikacji z innymi ekspertami zaangażowanymi w proces wyceny, co jest kluczowe dla uzyskania rzetelnych i precyzyjnych wyników wartości firmy. 

Określenie standardu wartości wyceny firmy

Standard wartości uzależniony jest od celu wyceny. Standardy wyceny wykorzystywane w praktyce:

  • Godziwa wartość rynkowa
  • Wartość sprawiedliwa
  • Wartość inwestycyjna
  • Wartość wewnętrzna

Standardy wyceny oraz inne stałe elementy zawierają się w ogólnych zasadach wyceny przedsiębiorstw (KSWS „Ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw”).

Porozmawiajmy o Wycenie Przedsiębiorstwa
Umów się na bezpłatną konsultację!

Wybór metody wyceny przedsiębiorstwa

Kolejnym krokiem przeprowadzania wyceny jest wybór metody wyceny. Wybór metody powinien być spójny z celem wyceny oraz dostępnością wiarygodnych danych. Istotne jest również ujęcie założeń wyceny. Do najczęściej wykorzystywanych metod wyceny należą:

Metody majątkowe

Metody majątkowe są jednymi z najstarszych i najbardziej podstawowych technik wyceny przedsiębiorstw. Polegają one na ocenie wartości aktywów netto, czyli różnicy między wartością posiadanych aktywów a zobowiązaniami przedsiębiorstwa. W ramach metod majątkowych często stosuje się wycenę przedsiębiorstwa metodą SAN – skorygowanych aktywów netto. Innym podejściem jest metoda likwidacyjna, która zakłada wycenę przedsiębiorstwa na podstawie wartości, jaką można uzyskać ze sprzedaży wszystkich jego aktywów po spłacie zobowiązań. Metody majątkowe są szczególnie użyteczne w przypadku firm posiadających znaczne zasoby materialne, takich jak nieruchomości czy maszyny, ale zastosowanie metody majątkowej może nie odzwierciedlać pełnej wartości firm o dużym udziale wartości niematerialnych, jak patenty czy marki.

Metody dochodowe

Metody dochodowe to zaawansowane techniki wyceny wartości przedsiębiorstwa, które koncentrują się na przyszłych zdolnościach firmy do generowania dochodów. Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową polega na oszacowaniu przyszłych przepływów pieniężnych na ich wartość obecną przy użyciu odpowiedniego wskaźnika dyskontowego. Najczęściej stosowaną metodą dochodową jest metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF), która uwzględnia prognozy przyszłych przychodów, kosztów oraz inwestycji. Metody dochodowe są szczególnie przydatne dla firm o stabilnych i przewidywalnych przepływach pieniężnych oraz dla inwestorów zainteresowanych długoterminowym potencjałem wzrostu przedsiębiorstwa.

Metody porównawcze

Metody porównawcze, znane również jako metody rynkowe, opierają się na porównaniu wycenianego przedsiębiorstwa do innych, podobnych firm, które zostały niedawno sprzedane lub są notowane na rynku. Główna idea wyceny przedsiębiorstwa metodą mnożnikową polega na założeniu, że wartość przedsiębiorstwa można oszacować na podstawie wartości rynkowej porównywalnych podmiotów. W praktyce często stosuje się wskaźniki finansowe, takie jak cena do zysku (P/E) czy cena do przychodów (P/S), aby porównać wycenianą firmę z innymi. Metody porównawcze są szczególnie użyteczne w dynamicznych i dobrze rozwiniętych rynkach, gdzie istnieje wiele dostępnych danych o transakcjach porównywalnych firm. Wadą tych metod jest jednak zależność od dostępności i jakości danych porównawczych, co może ograniczać ich stosowanie w mniej rozwiniętych rynkach lub w przypadku unikalnych przedsiębiorstw.

Przygotowanie danych

W celu przeprowadzenia obliczeń należy przygotować dane niezbędne do przeprowadzenia wyliczeń zgodnie z wybraną metodą. Dodatkowo aby uzyskać wiarygodne rezultaty wyceny spółki (przedsiębiorstwa) przed przystąpieniem do procesu i realizacją etapów wyceny, należy zebrać i przeanalizować:

  • Historyczne wyniki
  • Stan aktywów i pasywów
  • Warunki funkcjonowania sektorów/rynków, na których działa wyceniana firma
  • Historyczne transakcje udziałami/akcjami wycenianego przedsiębiorstwa.
  • Dane z rynku kapitałowego
  • Inne dane i informacje, które zostaną uznane za istotne w procesie wyceny.
Porozmawiajmy o Wycenie Przedsiębiorstwa
Umów się na bezpłatną konsultację!

Obliczenia i wycena spółki

Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie wyliczeń zgodnie ze sztuką wyceny oraz zasadami matematycznymi. Najlepiej wykorzystać do tego Excel, który minimalizuje ryzyko błędu oraz umożliwia przedstawienie wyceny w sposób przejrzysty dla odbiorcy.

Sprawdź otrzymany wynik wartości przedsiębiorstwa i otrzymaj raport z wyceny firmy

Efektem przeprowadzonej wyceny jest rekomendacja wartości. Rekomendowana wartość może być podana w formie kwoty lub przedziału wartości. Zgodnie ze sztuką wyceny, otrzymane wyniki za pomocą jednej metody powinny być porównane z otrzymanymi wynikami uzyskanymi z innej metody wyceny.  Dla przykładu wyceniając przedsiębiorstwo metodą DCF powinniśmy zweryfikować otrzymane rezultaty za pomocą metody mnożnikowej.

W sytuacji, gdy wycena firmy różnymi metodami prowadzi do istotnie zróżnicowanych wyników, wyceniający powinien przeprowadzić analizę przedmiotu wyceny, zidentyfikować i wyjaśnić przyczyny tych różnic oraz zaprezentować czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa.

Etap wyceny przedsiębiorstwa
Opis
Określ cel wyceny
Zdefiniowanie celu, dla którego wycena jest przeprowadzana.
Określ standard wartości
Wybór odpowiedniego standardu wartości, np. wartość, wartość sprawiedliwa, wartość inwestycyjna, wartość wewnętrzna.
Wybierz metodę wyceny
Wybór odpowiedniej metody wyceny, np. metoda majątkowa, metoda dochodowa, metoda porównawcza.
Przygotuj dane
Zebranie i przygotowanie niezbędnych danych finansowych, rynkowych i operacyjnych.
Wykonaj obliczenia
Przeprowadzenie obliczeń na podstawie wybranej metody wyceny.
Sprawdź otrzymany wynik
Weryfikacja i analiza uzyskanego wyniku, w tym ewentualne konsultacje z ekspertami.

Autor: Katarzyna Wróbel

Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, wycenie wartości niematerialnych i prawnych i modelowaniu finansowym. W Corporate Mind Sp. z o.o. zajmuje się również wyceną obligacji i pożyczek. Swoje doświadczenia zdobywała między innymi w jednym z domów maklerskich na polskim rynku kapitałowym przeprowadzając transakcje pomiędzy klientami indywidualnymi oraz instytucjonalnymi.

5/5 - (2 votes)
×
Share via
Copy link