Jak zwiększyć wartość przedsiębiorstwa ? 5 sposobów

Koncepcja zwiększania wartości firmy -  Value Based Management – VBM [system zarządzanie wartością]  

Tutaj z pomocą przychodzi nam teoria zarządzania wartością przedsiębiorstwa (ang. Value Based Management – VBM). Koncepcja zarządzania wartością polega na maksymalizowaniu wartości dla akcjonariuszy / inwestorów, czyli podejmowaniu takich decyzji strategicznych, operacyjnych, inwestycyjnych czy finansowych, które przyczynią się w długim termin do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, a tym samym pomnażania majątku właścicieli.

Proces kreowania wartości dla właścicieli określany jest skrótem SHV (shareholder value) – wartość dla akcjonariuszy/ maksymalizacja wartości. Według Rappaporta wartość dla właścicieli równa jest wartości przedsiębiorstwa pomniejszonej o wielkość jego zadłużenia. Aby więc rosła wartość dla właścicieli musi wzrastać wartość przedsiębiorstwa. Jak widać, Rapapport utożsamia wartości dla właścicieli z wartością przedsiębiorstwa, co ilustruje rysunek

Rys.1 Sieć wartości dla akcjonariuszy. Źródło: A. Rapapport, Wartość dla…wyd. cyt. S.65

Zatem o wzroście wartości dla właściciela decyduje:

  • Wartość zainwestowanego kapitału w akcje / udziały
  • Wymagany wzrost wartości
  • Obecna wartość akcji / udziałów
  • Wypłacona dywidenda

Poniżej zostały opisane czynniki wpływające na wycenę wartość przedsiębiorstwa z perspektywy modeli wyceny wykorzystywanych do określania wartości przedsiębiorstwa. Najbardziej popularnymi metodami wyznaczania wartości rynkowej przedsiębiorstwa są:

Natomiast w celu zwiększenia wartości firmy w długim okresie należy zbudować spójną strategię zarządzania wartością firmy będącą powiązaniem szeregu działań strategicznych, operacyjnych czy taktycznych.  Działania te dotyczą zarówno obszaru operacyjnego, inwestycyjnego jak i finansowego. Owe działania muszą przekładać się na poniższe czynniki wartości, które ostatecznie wpłyną na wartość kapitałów własnych, rentowność, wizerunek firmy  czy maksymalizację wartości firmy

Porozmawiajmy o wycenie Twojego przedsiębiorstwa

Umów się na bezpłatną konsultację

Czynniki zwiększające wartości przedsiębiorstwa - jak zwiększać wartość ? 

Marża zysku operacyjnego

Aby zwiększać wartość przedsiębiorstwa nie wystarczy, aby rosła sprzedaż rok do roku. Niezbędne jest utrzymanie lub zmniejszenie kosztów operacyjnych w relacji do poziomu sprzedaży. Im wyższa marża zysku operacyjnego tym większa konkurencyjność przedsiębiorstwa. Zatem przedsiębiorstwo powinno dążyć do wzrostu poziomu sprzedaży zarówno w sposób organiczny [większa sprzedaż do obecnych lub nowych klientów] jak i nie organiczny [fuzje i przejęcia] przy jednoczesnym dążeniu do zmniejszenia kosztów operacyjnych w relacji do osiąganych przychodów.

Efektywna stopa podatku dochodowego  

Inaczej gotówkowa stopa podatkowa, czyli faktycznie płacony przez spółkę podatek. Zapłata podatku dochodowego zmniejsza ilość środków pieniężnych w spółce [mniej środków zostaje na inwestycje czy badania i rozwój]. Dlatego też celem każdego przedsiębiorstwa powinno być minimalizacja płaconego podatku w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

Czyli środki pieniężne niezbędne do sfinansowania zapasów oraz należności, które wynikają ze wzrostu sprzedaży. Wraz ze wzrostem sprzedaży przedsiębiorstwo będzie zmuszone utrzymywać większe zapasy aby zaspokoić popyt. Dodatkowo przy niezmienionej polityce kredytowania odbiorców [np. 30 dniowy termin płatności za produkty] wzrosną należności. Oznacza to, m.in., że spółka będzie musiała z własnych zasobów finansowych sfinansować zakup kolejnej partii towarów. Celem każdego przedsiębiorstwa powinno być utrzymanie jak najniższego poziomu zapotrzebowania na kapitał obrotowy poprzez wykorzystanie m.in.: minimalizacji stanu zapasów, zwiększenia rotacji czy wydłużenie terminu płatności faktur do dostawców.

Inwestycje w kapitał trwały  

To inaczej nakłady inwestycyjne w nowe aktywa trwałe [ponad wartość odtworzeniową czyli amortyzację]. Aby przedsiębiorstwo zwiększało wartość sprzedaży przy jednoczesnym utrzymaniu marż będzie musiało inwestować środki pieniężne w maszyny, urządzenia, technologie, badania itp. W krótkim terminie zmniejsza to wartość środków pieniężnych dla właścicieli, a tym samym wycenę spółki. Natomiast w długim terminie podnosi konkurencyjność co wpływa pozytywnie na przepływy pieniężne, a tym samym wartość.

Koszt kapitału  

To koszt całkowitego kapitału, który firma wykorzystuje do finansowania działalności. Przedsiębiorstwa do sfinansowania działalności wykorzystują mix kapitału własnego oraz obcego. W praktyce przedsiębiorstwa powinny dążyć do takiej struktury kapitałowej [udział kapitału obcego oraz kapitału własnego w strukturze finansowania] aby zminimalizować wartość WACC [średnio ważonego kosztu kapitału]. W tym przypadku WACC oznacza minimalny zwrot jaki oczekują dawcy kapitału [właściciele oraz wierzyciele], zatem przedsiębiorstwa nie powinny podejmować inwestycji w projekty, które przyniosą mniejszy zwrot niż określa to WACC.

Porozmawiajmy o wycenie Twojego przedsiębiorstwa

Umów się na bezpłatną konsultację

Podsumowanie: Tworzenie Wartości Przedsiębiorstwa- jak zwiększyć wartość przedsiębiorstwa 5 sposobów:   

Zarządzający powinni podejmować takie decyzje operacyjne, inwestycyjne oraz finansowe, które przy uwzględnieniu specyfiki otoczenia wewnętrznego oraz zewnętrznego spółki będą optymalizowały czynniki wartości, a tym samy przyczyniały się do podnoszenia wartości przedsiębiorstwa. Jako podsumowanie poniżej pięć sposobów jak zwiększyć wartość przedsiębiorstwa, które może wykorzystać przedsiębiorca do tworzenia wartości firmy:

  • Poprawa efektywności operacyjnej: zwiększenie wydajności i zmniejszenie kosztów produkcji lub świadczonych usług może przyczynić się do zwiększenia zysków, co z kolei może zwiększyć wartość przedsiębiorstwa.
  • Rozwój nowych produktów lub usług: wprowadzenie nowych produktów lub usług, które spełniają potrzeby klientów, może przyczynić się do wzrostu przychodów i zysków, co z kolei może zwiększyć rynkowa wartość firmy.
  • Poszerzenie bazy klientów: pozyskiwanie nowych klientów poprzez marketing, sprzedaż lub promocję może zwiększyć przychody i zyski, co z kolei może wzrost wartości firmy.
  • Ekspansja na nowe rynki: wejście na nowe rynki, np. poprzez ekspansję geograficzną lub wprowadzenie nowych produktów, może przyczynić się do zwiększenia zysków, a w konsekwencji do zwiększenia wyceny przedsiębiorstwa 
  • Konsolidacja branży: konsolidacja branży, np. poprzez przejęcia lub fuzje, może przyczynić się do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie skali operacji, oszczędności kosztów i dostęp do nowych rynków lub produktów., tym samym może prowadzić to do powstania wartości oraz zwiększenia potencjału firmy.

Autor: Mateusz Laska
Znajdź mnie na Linkedin!

Wycena Wartości Przedsiębiorstwa

Bezpłatne konsultacje

Kliknij gwiazdkę aby dokonać oceny !
Scroll to Top
Share via
Copy link