Pobierz artykuł

Wycena Przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA

Metoda oceny wartości przedsiębiorstwa za pomocą mnożnika EBITDA (earnings before interest taxes, depreciation and amortization) należy do grupy metod porównawczych. Wskaźnik EBITDA jest jednym z najczęściej wykorzystywanych mnożników do określenia wartości przedsiębiorstwa, firmy lub spółki. Wycena spółki za pomocą mnożników zakłada ustalenie odpowiednich mnożników, które najlepiej odzwierciedlają jej wartość i które zostaną ostatecznie użyte do wyceny. Jednym z najczęściej stosowanych mnożników finansowych jest mnożnik EV/EBITDA.

Wycena przedsiębiorstwa - Oferta

Wycena przedsiębiorstwa z Corporate Mind. Oferujemy specjalistyczną ocenę wartości firm, wspierając naszych klientów w określeniu realnej wartości ich przedsiębiorstw. Dzięki naszym ekspertyzom i praktyce, modyfikujemy metody wyceny, aby lepiej dostosować je do charakterystyki otoczenia biznesowego, uwzględniając kluczowe czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. Nasz doświadczony zespół przeprowadza analizy lokalnych trendów, konkurencji i warunków rynkowych, co umożliwia nam dostarczanie precyzyjnych i rzetelnych oszacowań wartości firm. Zapewniamy profesjonalne podejście, zachowanie poufności danych oraz utrzymanie wysokiej jakości świadczonych usług w obszarze wyceny przedsiębiorstw.

Porozmawiajmy o Wycenie Przedsiębiorstwa
Umów się na bezpłatną konsultację!

EBITDA – Definicja

EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) – zysk operacyjny przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji.

Wskaźnik EBITDA stanowi miarę rentowności przedsiębiorstwa, który odzwierciedla zysk generowany przez jego działalność operacyjną. W jego obliczeniach uwzględniane są przychody pomniejszone o koszty operacyjne, pomijając jednocześnie elementy związane z obsługą zadłużenia, amortyzacją oraz podatkiem. Podatek może być efektem polityki podatkowej przedsiębiorstwa, która niekoniecznie jest bezpośrednio powiązana z jego bieżącą działalnością operacyjną.

Wzór na wycenę przedsiębiorstwa

EBITDA = EBIT + amortyzacja

Gdzie:
EBIT = zysk operacyjny

Zastosowanie EBITDA

 1. Uproszczona analiza rentowności spółki, wykluczając działania finansowe oraz amortyzację.
 2. Analiza tendencji na przestrzeni lat.
 3. Pomiar rozwoju przedsiębiorstw.
 4. Analiza ryzyka kredytowego oraz wyceny spółek.

EBITDA czasami używana jest również dla firm, które generują duże koszty finansowe i nie osiągają zysków netto. W tym przypadku, wzrost EBITDA sygnalizuje poprawę sytuacji i potencjalne wyjście na plus na poziomie wyniku netto.

Wycena w oparciu o EBITDA [wycena metodą mnożnikową]

Wycena mnożnikiem EBITDA należy do metod porównawczych. Wycena przedsiębiorstwa metodą mnożnikową | porównań rynkowych  służy do określenia wartości przedsiębiorstwa. Techniki porównawcze, znane również jako mnożnikowe, mają na celu oszacowanie wartości spółki poprzez analizę wycen innych podobnych firm, które są notowane na rynku giełdowym lub prowadzą działalność poza nim.

Aby przeprowadzić wycenę porównawczą danego przedsiębiorstwa, niezbędne jest zidentyfikowanie firm o podobnym profilu działalności, które są aktywne na rynku. Przy selekcji firm porównawczych należy uwzględnić różne czynniki, takie jak rodzaj działalności, kondycja firmy, obszar geograficzny, wielkość, rentowność, struktura finansowania, tempo rozwoju oraz ewentualne wydarzenia jednorazowe wpływające na wyniki finansowe. Ważne jest, aby wycena firmy została przeprowadzona z uwzględnieniem firm porównawczych, które są możliwie najbardziej zbliżone do wycenianego przedsiębiorstwa pod względem wymienionych czynników. Metoda wyceny przedsiębiorstwa przy użyciu EBITDA może stanowić wyzwanie. Na przykład, błędem byłoby porównywanie firmy działającej kilka miesięcy z przedsiębiorstwem o dużym doświadczeniu i międzynarodowej obecności na rynkach.

Przy wycenie porównawczej jedną z metod wyszukiwania spółek porównywalnych jest posłużenie się bazą danych, która pochodzi ze strony Profesora Aswath Damodaran

Po ustaleniu początkowej grupy spółek porównywalnych, przechodzimy do bardziej zaawansowanego etapu wyszukiwania, mającego na celu znalezienie firm najbardziej zbliżonych pod względem czynników takich jak wielkość, zakres oferowanych produktów, struktura finansowania czy rentowność.

Wycena przedsiębiorstwa na podstawie metody porównawczej opiera się na analizie różnorodnych danych branżowych, takich jak mnożniki wyceny stosowane w konkretnych sektorach, wskaźniki D/E (Debt/Equity Ratio) oraz średni udział długu w finansowaniu firm porównawczych. Aktualne informacje zazwyczaj dostępne są w płatnych serwisach, takich jak Bloomberg czy Reuters. Jednakże większość czytelników tego artykułu może nie mieć dostępu do tych platform. Dlatego też dane dotyczące firm porównawczych często pochodzą z publicznie dostępnych źródeł, takich jak strona internetowa Profesora Aswatha Damodarana  

Wycena firmy mnożnikiem EBITDA w wycenie porównawczej

Poniżej została przedstawiona wycena przedsiębiorstwa – krok po kroku w uproszczonej wersji. EBITDA stanowi istotną miarę ekonomiczną, która określa zysk operacyjny przed odjęciem odsetek od zadłużenia, podatków oraz amortyzacji. Wykorzystanie tego mnożnika do wyceny przedsiębiorstwa zakwalifikowane jest jako metoda porównawcza.

Wzór:

WP= m × EBITDA

gdzie:
WP – wartość przedsiębiorstwa
m – mnożnik
EBITDA – wartość wskaźnika EBITDA

Przykład wyceny z uwzględnieniem wskaźnika EBITDA:

Dane do wyceny:

EBITDA = 500 000 PLN
Mnożnik = 6,5

Wycena wartości przedsiębiorstwa

6,5 x 500 000 = 3 250 000 PLN -> Wartość przedsiębiorstwa

W ten sposób oszacowana wycena firmy wynosi 3,25 mln PLN. Warto jednak podkreślić, że powyższe obliczenia stanowią jedynie uproszczoną kalkulację wartości przedsiębiorstwa. W rzeczywistości konieczne byłoby uwzględnienie korekt związanych np. ze zdarzeniami jednorazowymi w zysku operacyjnym ocenianego przedsiębiorstwa, a także należy dokładnie dobrać spółki porównawcze lub szeroki indeks reprezentujący branżę, w której działa wyceniane przedsiębiorstwo.

Porozmawiajmy o Wycenie Przedsiębiorstwa
Umów się na bezpłatną konsultację!

Wybrane korekty wartości mnożnika w celu określenia wartości transakcyjnej:

Korekty należy wykonać, gdy występują istotne różnice pomiędzy przedsiębiorstwem wycenianym, a spółkami porównywalnymi. Ważne jest zachowanie spójności przy dokonywaniu obliczeń zarówno dla wycenianego przedsiębiorstwa, jak i firm porównawczych. Poniżej znajduje się lista zmiennych, które należy uwzględnić podczas analizy podobieństwa między przedsiębiorstwami:

 • Skala przychodów, aktywów i innych wskaźników finansowych.
 • Poziom oraz tempo wzrostu zysków.
 • Dywersyfikacja oferty produktowej.
 • Różnorodność i jakość bazy klientów.
 • Poziom zadłużenia, szczególnie jeśli używane są mnożniki oparte na zysku
 • Lokalizacja działalności (np. jeśli spółki porównawcze prowadzą działalność na rynkach rozwiniętych, a wyceniane przedsiębiorstwo działa na rynkach wschodzących).

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą pozwala naszym klientom uzyskać obiektywny i realistyczny szacunek wartości ich biznesu. Dzięki naszej ekspertyzie oraz bogatemu doświadczeniu, analizujemy kluczowe wskaźniki finansowe oraz czynniki branżowe w porównaniu z innymi podobnymi przedsiębiorstwami. Korzystając z naszej usługi wyceny metodą porównawczą, dostajesz narzędzie, które pomaga zoptymalizować wartość Twojego przedsiębiorstwa oraz osiągnąć sukces na konkurencyjnym rynku.

Podsumowanie - Wycena Przedsiębiorstwa EBITDA [metody rynkowe | wskaźniki porównawcze]

Właściwie przeprowadzona wycena przedsiębiorstwa w podejściu porównawczym oparta na mnożniku EBITDA, uwzględniająca korekty zysku operacyjnego oraz odpowiednie premie i dyskonta, może rzetelnie odzwierciedlić wartość przedsiębiorstwa. Mnożnik oparty na wskaźniku EBITDA wyklucza z analizy koszty odsetek, podatki oraz amortyzację rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W zależności od kontekstu, osoba dokonująca wyceny może uznać mnożniki oparte na EBITDA za bardziej adekwatne w przypadku jednostek, których porównywalne spółki różnią się strukturą kapitałową, stopniem wykorzystania aktywów oraz metodami amortyzacji aktywów niematerialnych i rzeczowych. Przykładowo, ten mnożnik może być użyteczny, gdy w grupie porównywalnych spółek znajdują się jednostki, które w większości dzierżawią swoje aktywa obrotowe (mniej kapitałochłonne), podczas gdy inne posiadają własny majątek (bardziej kapitałochłonne). Korzystając z tego mnożnika należy mieć na uwadze wszystkie istotne parametry, tak aby dobrać wskaźniki najlepiej odzwierciedlające wartość spółki i określić rzeczywistą wartość przedsiębiorstwa. 

Autor: Mateusz Laska

 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu wyceny przedsiębiorstw
 • Doradca Inwestycyjny nr 570
 • Makler Papierów Wartościowych nr 2931

Od 2014 Makler Papierów Wartościowych o licencji nr 2931, od 2016 Doradca Inwestycyjny o licencji nr 570.
Specjalizuje się w wycenie przedsiębiorstw, modelowaniu finansowym, badaniu due diligence, analizie funduszy inwestycyjnych, emitentów akcji i obligacji, ze szczególnym naciskiem na sektor deweloperski/budowlany oraz branżę pożyczkową/windykacyjną.

W dotychczasowej karierze zawodowej odpowiedzialny za badanie zdolności kredytowej emitentów, strukturyzowanie transakcji oraz kontakt z inwestorami instytucjonalnymi (TFI, OFE). Aktualnie właściciel Corporate Mind Sp. z o.o. – firmy konsultingowej, która świadczy usługi finansowe dla przedsiębiorstw.
Poprzednio dyrektor ds. Inwestycji w jednym z wiodących domów maklerskich na polskim rynku kapitałowym, gdzie nadzorował oraz koordynował transakcje kapitałowe o wartości ponad 600 mln w latach 2018 – 2023.

5/5 - (2 votes)
Scroll to Top
Share via
Copy link