Wycena wartości przedsiębiorstwa - wycena przedsiębiorstwa

Wartości przedsiębiorstwa - pojęcie  

Wycenę wartości przedsiębiorstwa należy zacząć od zdefiniowania czym jest wartość firmy / przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 55(1) Kodeksu Cywilnego 

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Porozmawiajmy o wycenie Twojego przedsiębiorstwa

Umów się na bezpłatną konsultację

Pojęcie wartości przedsiębiorstwa, a metoda wyceny przedsiębiorstwa ?  

Wycena przedsiębiorstwa może zostać dokonana w kilku rodzajach, jako pełna wycena, uproszczona lub kalkulacja wartości przedsiębiorstwa – wycena firmy. Istniej kilka standardów wartości, które są powszechnie wykorzystywane w celu określenia wartości przedsiębiorstwa w trakcie procesu wyceny. Do głównych definicji wartości wymienić należą:

[poniższe sekcje zostały opracowana na podstawie Powszechnych krajowych zasad wyceny, nota interpretacyjna nr 5]

Godziwa wartość rynkowa

Godziwa wartość rynkowa (ang. Fair Market Value) –  to wartość przedmiotu wyceny wyrażona w pieniądzu lub ekwiwalenci, która jest szacowana z założeniem, że w transakcji uczestniczą hipotetyczny, typowy kupujący i hipotetyczny, typowy sprzedający, którzy są zainteresowani dokonaniem transakcji, ale nie działają pod przymusem. Wyceniający posiada odpowiednie informacje na temat stron transakcji, a kupujący i sprzedający posiadają odpowiednią wiedzę na temat przedmiotu wyceny. Wartość ta jest akceptowana przez obie strony transakcji. 

Przykładowe wykorzystanie standardu:

 • W celu przygotowania sprawozdania finansowego
 • W celu udokumentowania cen transferowych

Wartość sprawiedliwa  

Wartość sprawiedliwa (ang. Fair Value) to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie wartość przedmiotu wyceny, przy szacowaniu której zakłada się, że w transakcji biorą udział konkretny, niekoniecznie zainteresowany przeprowadzeniem transakcji sprzedający oraz konkretny, niezainteresowany przeprowadzeniem transakcji kupujący, którzy muszą działać pod przymusem. Zgodnie z definicją, wyznaczona wartość powinna być sprawiedliwa z punktu widzenia sprzedającego, z uwzględnieniem faktu, że nie ma on możliwości utrzymania (zatrzymania) przedmiotu wyceny. Warto zaznaczyć, że definicja ta różni się od definicji wartości godziwej (ang. Fair Value) zawartej w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.

Zatem wartość sprawiedliwa nie jest tożsama z wartością godziwą. Podstawową różnicą jest to, że jedna strona jest zobowiązana do przeprowadzenia transakcji. Dlatego w tym kontekście wyceny poszukujemy wartości, która uwzględni interes ekonomiczny zarówno kupującego jak i sprzedającego.

Przykładowe wykorzystanie standardu:

 • w sprawach spadkowych,
 • w sprawach rozwodowych

Wartość inwestycyjna  

Wartość inwestycyjna (ang. Investment Value) – polega na określeniu wartości przedmiotu wyceny dla konkretnego inwestora lub właściciela, z uwzględnieniem jego indywidualnych wymagań i oczekiwań. Wartość inwestycyjna jest wyrażona w pieniądzu lub ekwiwalencie. Zatem wartość inwestycyjna jest właściwa dla konkretnej strony kupującej. Oznacz to, ze to same przedsiębiorstwo prawdopodobnie będzie miało inną wartość dla różnych kupujących. Wycena w standardzie wartości inwestycyjnej powinna być poprzedzona badaniem due diligence, które pozwoli odpowiedzieć m.in. na pytanie czy powstanie efekt synergii, a jeżeli tak to w jakim zakresie, który będzie mieć wpływ na końcową wartość. Wartość inwestycyjną można traktować jako górną granicę, którą kupujący jest w stanie zapłacić za przejmowane przedsiębiorstwo.

Przykładowe wykorzystanie standardu:

 • Fuzje i przejęcia 

Wartość wewnętrzna   

Wartość wewnętrzna (ang.Intrinsic Value) – to wyrażona w pieniądzu lub odpowiednim ekwiwalencie, wartość przedmiotu wyceny, która nie jest oszacowana w związku z konkretną transakcją, nie bierze pod uwagę kim jest zleceniodawca i odbiorca wyceny, a opiera się na wszystkich informacjach nt. przedmiotu wyceny oraz czynnikach zewnętrznych mających wpływ na jego obecną i przyszłą sytuację ekonomiczno-finansową. Powyższa definicja jest najmniej jasna z wyżej przedstawionych. Wydaje się, że kontekst wartości wewnętrznej jest najbliższy wartości godziwej.

Przykładowe wykorzystanie standardu:

 • W celach informacyjnych

Teoria i koncepcje wyceny wartości firmy - wybrane metody wyceny firmy   

Koncepcję wartości można również przedstawić w inny sposób, poniżej kilka wybranych definicji:

Koncepcja wartości ekonomicznej   

Metoda wyceny opiera się na zdolności aktywów do generowania przyszłych przepływów pieniężnych, które mogą przybierać różne formy. Wartość aktywa określa się jako kwotę pieniężną, za którą kupujący jest gotów nabyć aktywo, biorąc pod uwagę oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne. Metody wyceny opierające się na dyskontowaniu przyszłych przepływów pieniężnych to najczęściej stosowane narzędzia do pomiaru wartości ekonomicznej. DCF i EVA są przykładami takich metod

Wartość księgowa   

Wartość księgowa aktywów i pasywów jest określana zgodnie z zasadami rachunkowości i ma charakter historyczny. Jednakże, należy pamiętać, że jest to jedynie punkt wyjścia do szacowania wartości skorygowanych aktywów netto, co jest podstawową metodą wyceny przedsiębiorstw. Metoda ta może jednak prowadzić do różnic w wartości ze względu na stosowanie różnych standardów rachunkowości. 

Wartość odtworzeniowa   

Kwota niezbędna do zastąpienia istniejących aktywów według ich zdefiniowanego rodzaju określa wartość odtworzeniową. Najczęściej rzeczoznawcy majątkowi z określonymi uprawnieniami wykonują wyceny według wskazanej metody.  Wartość odtworzeniowa to koszt zastąpienia posiadanych środków trwałych identycznymi aktywami w aktualnych warunkach rynkowych. 

Wartość rynkowa   

Wartość rynkowa to cena, po której dany aktyw może zostać kupione lub sprzedane na dobrze zorganizowanym rynku. Taki rynek składa się z wielu dobrze poinformowanych kupców i sprzedawców a tym samym  nie jest poddawany na manipulacje. Wartość ta odnosi się do aktywów, które są przedmiotem handlu najczęściej na giełdzie papierów wartościowych lub giełdzie towarowej. 

Wartość likwidacyjna  

Wartość likwidacyjna odnosi się do sytuacji, gdy firma jest zmuszona do zbycia swoich aktywów w wyniku presji czasu lub przymusu [najczęściej prawnego]. W takiej sytuacji oceny wartości przedmiotów transakcji mogą być wypaczane ze względu na nadzwyczajne okoliczności. Właściciele lub kierownictwo firmy, które znajdują się w sytuacji zagrożenia upadłością lub presji wierzycieli, muszą czasami zaakceptować ceny znacznie poniżej wartości rynkowych.

Wartość przedsiębiorstwa w działaniu  

Wartość przedsiębiorstwa w działaniu to wartość, która uwzględnia funkcjonowanie firmy jako zorganizowanej jednostki na rynku, uwzględniając zarówno wartości materialne, jak i niematerialne. Większość wycen przedsiębiorstw zakłada, że firma będzie działać dalej. Alternatywną wartością jest zazwyczaj wartość likwidacyjna opisana wyżej. 

Porozmawiajmy o wycenie Twojego przedsiębiorstwa

Umów się na bezpłatną konsultację

Podsumowując - ogólne zasady wyceny przedsiębiorstw    

Czy istnieje jedna obiektywne wyznaczona wartość przedsiębiorstwa ?

NIE

Wycena zawsze jest kontekstowa [standard wartości] , a co za tym idzie może być obarczona pewnym subiektywizmem. Aby przeprowadzić wycenę przedsiębiorstwa lub spółki należy zacząć od określenia kontekstu wyceny . Dodatkowo w raporcie z wyceny powinna być zawarta: funkcja oraz cel wyceny. Dodatkowo w zależności od rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorstwa, majątku przedsiębiorstwa / zorganizowanej części przedsiębiorstwa oszacowanie wartości firmy powinno być wykonanie min. na podstawie jednej z trzech naukowo uznanych metod szacowania wartości działalności firmy. Więcej na ten temat pod poniższymi linkami. Wycena metodą:

Warto również pamiętać, że rzetelna wycena spółki to proces odkrywania realnej wartości dla właścicieli firmy, którego nie da się przeprowadzić z dnia na dzień gdyż wymaga poznania samej spółki jak i otoczenia biznesowego w którym działa wyceniane przedsiębiorstwo. 

Autor: Mateusz Laska
Znajdź mnie na Linkedin!

Wycena Wartości Przedsiębiorstwa

Bezpłatne konsultacje

5/5 - (1 vote)
×
Share via
Copy link