Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową - majątkowe metody wyceny

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesowym, w którym firmy ciągle ewoluują i dostosowują się do zmieniających się warunków rynkowych, wycena przedsiębiorstwa stała się niezbędnym narzędziem w arsenale każdego przedsiębiorcy, inwestora oraz analityka finansowego. Wśród różnych metod wyceny, metody majątkowe wyróżniają się swoim unikalnym podejściem, koncentrując się na ocenie wartości rzeczywistych aktywów przedsiębiorstwa. Ten artykuł ma na celu zgłębienie tych metod, które są fundamentem dla zrozumienia i oceny wartości firmy.

Porozmawiajmy o Wycenie Przedsiębiorstwa
Umów się na bezpłatną konsultację !

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa (wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową)

Metody majątkowe,  znane również jako metody substancyjne,  skupiają się na ocenie wartości aktywów netto przedsiębiorstwa – różnicy między jego aktywami a zobowiązaniami. W przeciwieństwie do metod dochodowych, które skupiają się na przyszłych przepływach pieniężnych, lub metod porównawczych, polegających na ocenie firmy w kontekście jej konkurentów, metody majątkowe dają nam bardziej bezpośrednią ocenę wartości firmy, bazując na jej obecnych zasobach – składnikach majątku przedsiębiorstwa.

W kontekście różnorodnych scenariuszy, od planowania sukcesji po decyzje inwestycyjne, zrozumienie i właściwe stosowanie metod majątkowych może być kluczem do podejmowania świadomych i strategicznych decyzji biznesowych. Artykuł ten ma na celu dostarczenie czytelnikom wnikliwego spojrzenia na te metody, ich zalety, ograniczenia oraz praktyczne zastosowanie w różnych kontekstach biznesowych.

Metoda wartości księgowej (metoda księgowa)

Metoda wartości księgowej jest jedną z fundamentalnych technik wyceny majątkowej przedsiębiorstwa, polegającą na ocenie wartości firmy na podstawie danych zawartych w jej bilansie i skupiająca się na wartości majątku, a dokładniej, poszczególnych składników majątku. Centralnym elementem tej metody jest suma wartości aktywów firmy, pomniejszona o jej zobowiązania, co daje wartość księgową kapitału własnego. Wartość księgowa może być postrzegana jako teoretyczna kwota, którą akcjonariusze otrzymaliby, gdyby firma została zlikwidowana i jej aktywa sprzedane po wartościach bilansowych. Jednakże, metoda ta ma swoje ograniczenia, ponieważ wartości księgowe często różnią się od rzeczywistych wartości rynkowych aktywów, szczególnie w przypadku aktywów niematerialnych. Mimo to, wartość księgowa jest łatwa w obliczeniu i stanowi użyteczny punkt odniesienia, szczególnie w przypadku firm, gdzie aktywa materialne odgrywają kluczową rolę.

Wycena Przedsiębiorstwa - Oferta
Sprawdź !

Metoda skorygowanych aktywów netto - wycena firmy

Metoda skorygowanych aktywów netto, często stosowana w procesie wyceny przedsiębiorstwa, stanowi ulepszoną wersję tradycyjnej metody wartości księgowej. Ta metoda polega na dokonaniu korekt wartości poszczególnych aktywów i zobowiązań przedsiębiorstwa, aby lepiej odzwierciedlić ich rzeczywistą wartość rynkową. Zamiast opierać się na wartościach historycznych z ksiąg rachunkowych, metoda ta dostosowuje wartość aktywów, takich jak nieruchomości, maszyny, zapasy czy aktywa niematerialne, do ich aktualnych wartości rynkowych. Podobnie, zobowiązania są przewartościowywane, by odzwierciedlić ich rzeczywiste obciążenie finansowe. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadkach, gdzie wartości księgowe nie odzwierciedlają adekwatnie aktualnego stanu aktywów i pasywów firmy, na przykład w branżach o szybko zmieniających się cenach aktywów. Skorygowane aktywa netto dają bardziej realistyczny obraz wartości przedsiębiorstwa, co jest istotne dla potencjalnych inwestorów i oceny wartości firmy.

Metoda likwidacyjna

Metoda likwidacyjna w wycenie przedsiębiorstwa jest stosowana, gdy zakłada się, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem dla firmy jest jej likwidacja i sprzedaż aktywów. Ta metoda koncentruje się na szacowaniu wartości, jaką można uzyskać z likwidacji wszystkich aktywów firmy, po odjęciu wszelkich zobowiązań. Wartość likwidacyjna jest zazwyczaj niższa niż wartość rynkowa przedsiębiorstwa, ponieważ zakłada ona sprzedaż aktywów w warunkach przymusu, często poniżej ich pełnej wartości rynkowej. Metoda ta jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy firma jest nierentowna, ma problemy finansowe lub jej kontynuacja działalności nie jest możliwa. Wycena likwidacyjna wymaga dogłębnej analizy wszystkich aktywów firmy, w tym tych trudno zbywalnych, oraz realistycznego podejścia do szacowania potencjalnych przychodów ze sprzedaży i kosztów związanych z likwidacją. Jest to metoda, która dostarcza istotnych informacji w kontekście decyzji o zakończeniu działalności lub w przypadku procedur upadłościowych.

Metoda odtworzeniowa

Metoda odtworzeniowa w wycenie przedsiębiorstwa skupia się na oszacowaniu kosztów odtworzenia firmy od podstaw w obecnych warunkach rynkowych. Jest to podejście, które bierze pod uwagę nie tylko wartość fizycznych aktywów, jak nieruchomości czy sprzęt, ale także koszty związane z ponownym stworzeniem bazy klientów, marki, sieci dystrybucji czy osiągnięciem obecnego poziomu operacyjnego i rynkowego. Metoda ta jest szczególnie przydatna w ocenie firm, które posiadają znaczące aktywa niematerialne, takie jak know-how, reputację czy unikalne umiejętności. Wycena odtworzeniowa jest często wyższa niż wartość księgowa, ponieważ uwzględnia ona także te niematerialne komponenty wartości, które nie są bezpośrednio odzwierciedlone w aktywach bilansowych. Ta metoda dostarcza cennego wglądu w wartość zastępczą firmy, co może być kluczowe w rozważaniach dotyczących inwestycji, ubezpieczeń oraz strategicznego planowania rozwoju przedsiębiorstwa.

Wycena przedsiębiorstwa metodami majątkowymi - przykład

Metoda wyceny
Wzór
Obliczenia
Metoda Wartości Księgowej
Wartość księgowa = Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe - Zobowiązania
Wartość księgowa = 300,000 PLN + 200,000 PLN - 150,000 PLN = 350,000 PLN
Metoda Skorygowanych Aktywów Netto
Skorygowane aktywa netto = Szacowana wartość rynkowa aktywów - Zobowiązania
Skorygowane aktywa netto = 350,000 PLN - 150,000 PLN = 200,000 PLN
Metoda Likwidacyjna
Wartość likwidacyjna = Szacowana wartość rynkowa aktywów - Zobowiązania - Koszty likwidacji
Wartość likwidacyjna = 350,000 PLN - 150,000 PLN - 50,000 PLN = 150,000 PLN
Metoda Odtworzeniowa
Wartość odtworzeniowa = Szacowany koszt odtworzenia przedsiębiorstwa
Wartość odtworzeniowa = 400,000 PLN

Najczęściej zadawane pytania

Wycena przedsiębiorstwa metodą majątkową opiera się na ocenie wartości aktywów netto firmy. Sumuje się wartość wszystkich aktywów (materialnych i niematerialnych), a następnie odejmuje zobowiązania. Ta metoda jest szczególnie skuteczna w przypadku firm posiadających znaczące aktywa materialne. Uwzględnia bieżącą wartość rynkową składników majątku.

Porozmawiajmy o Wycenie Przedsiębiorstwa
Umów się na bezpłatną konsultację !

Autor: Katarzyna Wróbel
Znajdź mnie na Linkedin!

Wycena Wartości Przedsiębiorstwa

Bezpłatne konsultacje

5/5 - (1 vote)
×
Share via
Copy link