Wycena przedsiębiorstwa metodą SAN – skorygowanych aktywów netto  

Pobierz artykuł Download Spis treści1 Wycena przedsiębiorstwa metodą SAN – skorygowanych aktywów netto1.1 Metoda Wartości Skorygowanych Aktywów Netto [SAN] – Wartość aktywów1.2 Wartość skorygowanych aktywów netto [metoda SAN] – wybrane korekty:1.2.1 Wartości niematerialne i prawne1.2.2 Rzeczowe aktywa trwałe1.2.3 Należności i inne aktywa finansowe1.2.4 Rozliczenia międzyokresowe1.2.5 Zapasy1.2.6 Środki pieniężne1.2.7 Zobowiązania1.2.8 Rozliczenia międzyokresowe bierne1.3 Podsumowanie – Metoda […]

Wycena przedsiębiorstwa metodą SAN – skorygowanych aktywów netto   Read More »